Текущ брой

Списание „Етически изследвания“

Година VII, брой 7, кн. 1, юли 2022 г.


Изтегляне на целия брой (pdf)

СЪДЪРЖАНИЕ

Уводни думи
Редакционна колегия
Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 1/2022: 1-2

Online |
PDF

IN MEMORIAM

Васил Момов – с фенера на Диоген през три епохи
Васил Проданов
Тракийски научен институт – София
Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 1/2022: 3-26
Online | PDF

Нравствената норма като информационен фактор на
хуманизиращата социализация

Васил Момов
Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 1/2022: 27-37
Online | PDF

ЕТИКАТА: СВОБОДА И ДЪЛГ

Има ли специфика деонтическата ситуация при седемгодишното дете?
(За детството на нашата морална свобода)

Емилия В. Маринова
Институт по философия и социология, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 1/2022: 38-45
Online | PDF

Свободата да си здрав или идеята за „свобода”
в контекста на промоция на здравето
Атанас Анов
Медицински университет – Плевен
Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 1/2022: 46-54
Online | PDF

За мястото на психеделичните вещества в лечението на
някои форми на психично страдание: измерения на отговорността
Маргарита Л. Габровска
Институт по философия и социология, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 1/2022: 55-66
Online | PDF

Свободата и дългът в осъществяване на репродуктивното поведение
Пенка Найденова, Геновева Михова
Център за демографски изследвания и обучение, ИИНЧ, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 1/2022: 67-80
Online | PDF

Ограничаването на личната свобода на жертвата на домашно насилие
след напускането на насилника
Сибила Игнатова
Софийската адвокатска колегия
Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 1/2022: 81-92
Online | PDF

Политическият дълг и неговите еквилибристики
Максим Мизов
Център за исторически и политологически изследвания
Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 1/2022: 93-107
Online | PDF

Между свободата и дълга в условията на пандемия и инфодемия
Неда Иванова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 1/2022: 108-115
Online | PDF

БИЗНЕС ЕТИКА И РИСКОВЕ

Етически рискове на организационната промяна
Даниела Попова
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“
Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 1/2022: 116-127
Online | PDF

ОТЗИВИ, РЕЦЕНЗИИ, НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Рецензия на книга
Морални измерения на собствеността в екологически контекст.
Към обосноваването на една „проприетарна“ екология

Александра К. Трайкова
Институт по философия и социология, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 1/2022: 128-134
Online |
PDF