За авторите


1. Условия и политика за публикуване
2. Изисквания към авторите
3. Форматиране на текстовете

Условия и политика за публикуване

В списание „Етически изследвания“ (ISSN 2534-8434) се публикуват единствено предварително неиздавани на друго място текстове. Не се изискват такси за публикациите. Не се изплащат хонорари за материалите, публикувани в списанието.

Сп.“Етически изследвания“ излиза в един брой годишно. Според броя на публикациите всеки годишен брой може да включва повече от една книжка. Сроковете за подаване на материали са два – до 01 юни и до 01 ноември. Одобрените тесктове се публикуват в рамките на текущата година. Текстовете, получени след тези срокове и одобрени за публикация, се включват в съответното следващо издание на списаниетo. Публикуваните материали са достъпни и се съхраняват в дигитален архив на уебсайта на списанието.

Публикуваните материали са лицензирани с Криейтив комънс лиценз – позоваване, без производни, без комерсиална употреба. Списанието позволява на авторите да запазят правата си върху публикуваните текстове. Авторите могат без ограничения да използват повторно своите текстове след публикуване.

В сп. „Етически изследвания“ се публикуват текстове на български, английски и руски език. Подадените статии и преводи не трябва да надхвърлят максималния обем от 20 стандартни страници, за преводите с коментар към тях до 30 страници, за студиите препоръчително до 35 страници, за рецензиите на книги – до 5 страници. Всички материали са придружени от резюме на английски език (до 100 думи) и до 5 ключови думи.

При приемането на статия за публикуване тя се преглежда на принципа на двойно blind review от Редакционната колегия и от избрани от нея външни рецензенти.

За публикуване се приемат само материали, които са в предметната област на списанието. Текстове с друга тематична насоченост не подлежат на разглеждане.

Списание „Етически изследвания“ поддържа високи стандарти на публикационната етика. В случай на установено плагиатство Редакционната колегия уведомява автора и неговата институция, като оттегля материала от процеса на публикуване в списанието.

На всеки автор се изпраща анонимна рецензионна карта за неговата статия. Рецензионната карта се предоставя на редакционната колегия за утвърждаване. При необходимост от корекции авторът следва да върне поправената коректура в 14-дневен срок от получаването ѝ.

Авторите се уведомяват по електронен път чрез имейл за одобряването или отхвърлянето на техния материал в срок от 14 дни след постъпването на материала. Отхвърлените материали не се връщат и рецензиите за тях не подлежат на възражение.

Нагоре

divider-victorian

Изисквания към авторите

1/ Материалите се подават на български, английски и руски език в срок до 01 юни и 01 ноември на всяка текуща година, за да бъдат включени в съответния годишен брой. Заявките се изпращат на имейл: editor@jesbg.com

2/ Обем на материалите:

статия и превод: до 20 стандартни страници (1800 знака/стр. с интервалите);

превод с коментар: до 30 стандартни страници;

       – студия: препоръчително до 35 стандартни страници;

рецензия на книга или събитие: до 5 стандартни страници.

3/ Текстовете трябва да са подготвени за двойно blind review, като за целта авторът следва да изпрати 2 файла:

1-ви файл: Пълен текст на статията, без информация за автора;

2-ри файл: Отделен файл с посочени: заглавие, автор, институция, имейл, резюме на английски език (макс. до 100 думи) и до 5 ключови думи.

Нагоре

divider-victorianФорматиране на текстовете

1/ Приемат се файлове във формат .doc/docx или .odt;

2/ Шрифт Times New Roman 12 или Liberation Serif 12, междуредие 1.5, двустранно подравняване на параграфите, полета на страницата 2,5 см от всички страни;

3/ Цитиране в текста:

При един автор: „……..“  (Аристотел, 1993: 85)

При повече от едно произведение на даден автор в същата година: „……..“  (Фуко, 1992а: 72)

При повече от един автор: „……..“  (Blanchard and Peale, 1988)

При повече от двама автори: „……..“  (Matthews, Goodpaster and Nash, 1991)

При четири или повече автори: „……..“  (Robertson, et al., 1995)

4/ Бележки в края на текста, ръчно нанесени в статията с поредни цифри: [1], [2], [3] и т.н.

5/ Литература в края на текста, в следния формат, по азбучен ред:

Книга:
Аристотел. (1993). Никомахова етика. София, Гал-Ико.

Статия/глава в сборник:
Hare, R.M. (1984). Rights, Utility and Universalization. – In: Utility and Rights, Minneapolis, University of Minesota Press, pp. 81-107.

Рикьор, П. (2002) От морала към етиката и етиките. – В: Около Хабермас. С., Дом на науките за човека и обществото, 207–225.

Статия в списание:
Korsgaard, C. (1986). The Right to Lie: Kant on Dealing with Evil“. – In: Philosophy and Public Affairs, (15), 325–49.

Интернет източник или източник с DOI:
Goldhill, O. (2020). Ethicists Agree on Who Gets Treated First When Hospitals Are Overwhelmed by Coronavirus. – In: Quartz. March 20, 2020. Available at: https://qz.com/1821843/ethicists-agree-on-who-should-get-treated-first-for-coronavirus/. [Accessed 6.4.2020] или DOI

Нагоре


Материалите в списание „Етически изследвания“ са лицензирани под
Creative Commons License Признание-Некомерсиално-Без производни 2.5 България.

Криейтив Комънс договор

Реклама