Тема на броя – Етиката: свобода и дълг – Александра К. Трайкова, Иван Миков

Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 2/2021

ТЕМА НА БРОЯ

ЕТИКАТА: СВОБОДА И ДЪЛГ

РЕДАКТОРИ – АЛЕКСАНДРА ТРАЙКОВА, ИВАН МИКОВ

Сп. „Етически изследвания“

editor@jesbg.com

THEME OF THE ISSUE

ETHICS: FREEDOM AND DUTY

EDITORS – ALEKSANDRA TRAYKOVA, IVAN MIKOV

Ethical Studies

Втората книжка на брой 6 за 2021 г. е посветена на темата за свободата и дълга. Изборът на два от „вечните проблеми“ на философията вероятно би могъл да изглежда дързък на пръв поглед, но тъкмо дързостта може и трябва да бъде част от пътя към познанието. Целта тук е те да бъдат отново актуализирани в съответствие със съвременните реалности и на фона на големите социални, културни и технологични промени днес. Тъй като са такива, които не престават да привличат интереса на изследователите. Свидетелство за реализацията на това намерение са изследванията, включени в настоящото издание.

На страниците на тази книжка са публикувани текстове на три езика – български, руски и английски, които предлагат не само едно езиково многообразие, но и пъстро тематично богатство. В значителна степен са застъпени етическите анализи на понятията за свободата и дълга както в исторически ракурс, така и с оглед на съвременните им употреби. Представени са техните трансформации в социално-политическото, икономическото и научното пространства. В няколко рубрики са разпределени приложните аспекти на действието на свободата и дълга в различни контексти. Те обхващат широк спектър от екологичната, медицинската и репродуктивна проблематика, наред с ефектите от прилагането на новите технологии.

В допълнение към тях е предложен и един текст в нашата рубрика „Етическа лаборатория“, който представя изследване на нагласите сред студентите по медицина относно приоритизирането в условията на пандемия от Covid-19. Несъмнено една болезнена тема за всички в последните почти две години.

Приятно четене!

ВОДЕЩИ НА БРОЙ 6, КН. 2/2021

Гл. ас. д-р Александра Трайкова

Гл. ас. д-р Иван Миков

 

Реклама