Тема на броя: Вяра и доверие – етически аспекти и морални ценности – А. Трайкова, И. Миков

Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 2/2022

ТЕМА НА БРОЯ

ВЯРА И ДОВЕРИЕ – ЕТИЧЕСКИ АСПЕКТИ И МОРАЛНИ ЦЕННОСТИ

РЕДАКТОРИ – АЛЕКСАНДРА ТРАЙКОВА, ИВАН МИКОВ

Сп. „Етически изследвания“

editor@jesbg.com

THEME OF THE ISSUE

FAITH AND TRUST – ETHICAL ASPECTS AND MORAL VALUES

EDITORS – ALEKSANDRA TRAYKOVA, IVAN MIKOV

Ethical Studies

Настоящата втора книжка на брой 7 за 2022г. на сп. „Етически изследвания“ е посветена на темата за вярата и доверието. В последните няколко години човечеството бе изправено пред множество кризи от различно естество, които внесоха смут в обществата и поставиха под съмнение както ефективността на техните институции, така и компетентността и добросъвестността на техните лидери. На места постоянно ескалиращото напрежение доведе до разпад или сблъсък на различни ценности, дори до аномия. На фона на обществения смут, ценностната дисперсия и политическия хаос, придружаващи живота по време на военен конфликт и животозастрашаваща пандемия, теми като вярата и доверието добиват все по-централно значение за нравственото оцеляване на човека. Доверието – към другите, към авторитетите, към властта – се оказва ключово както за изграждането на функционални и крепки общества, така и за възможността да преследваме своите цели в личен, професионален и творчески план. Вярата – в себе си, в определен набор от ценности, в Бог – моделира възприятията ни за хората, обществата и събитията в един все по-сложен за навигиране свят.

Текстовете, включени в съдържанието на тази книжка следват най-важните проблемни полета, свързани с поставената тема. Те обръщат теоретично внимание както на философските, моралните и религиозните аспекти на вярата и доверието, така и на различни проблеми от широкото поле на приложната етика – мястото на доверието в света на новите технологии, ролята му в науката и образованието, въпросите за кризата на доверието в социално-политическата система, доверието/недоверието в медицината и отношението лекар-пациент. Публикуваните текстове са на два от официалните езици на списанието – български и английски.

Приятно четене!

ВОДЕЩИ НА БРОЙ 7, КН. 2/2022

Гл. ас. д-р Александра Трайкова

Гл. ас. д-р Иван Миков

Реклама