Библиографски указатели на етически рубрики в българската философска периодика IV – Добрин Тодоров

Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 1/2019

БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛИ НА ЕТИЧЕСКИТЕ РУБРИКИ В БЪЛГАРСКАТА ФИЛОСОФСКА ПЕРИОДИКА IV

ДОБРИН ТОДОРОВ

МГУ „Св. Иван Рилски“, София

dobrintodorov61@abv.bg

BIBLIOGRAPHY INDEX OF ETHICS RUBRICS
IN THE BULGARIAN PHILOSOPHICAL PERIODICALS IV

DOBRIN TODOROV

MGU „St. Ivan Rilski“, Sofia

БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ

на сп. „Философски преглед”

(Етически рубрики)

Списание „Философски преглед” излиза между 1929 и 1943 г. От него са публикувани 71 книжки. В тях са отпечатани около 650 текста на близо 200 автори.

В Библиографския указател текстовете са отнесени към книжката, в която са отпечатани. Те са подредени азбучно – на имената на авторите. За всеки текст са посочени и страниците, на които е публикуван. Текстовете са отнесени към четири раздела: редакционни, авторски, разяснителни и информационни.

За улеснение на ползващите Указателя при представянето на авторските текстове допълнително са създадени рубрики, които отговарят както на разбиранията на отговорния редактор (например, отразените в поканата към читателите на списанието от кн. 5, 1941 г.), така и традиционни за философията вътрешни деления (като „История на философията и съвременна философия” и „Етика”).

I. РЕДАКЦИОННИ ТЕКСТОВЕ

II. АВТОРСКИ ТЕКСТOВЕ

Естетика

Етика

Геновски, Михаил Нравствените норми на богомилите, 1934, кн. 1, 33-44.

Георгов, Иван Егоизмът и безкористието като принципи на нравствения живот, 1933, кн. 2, 97-113.

Гидиков, Стефан Светът – нравствена задача, 1937, кн. 1, 52-61.

Иванчев, Димитър Ницше като противник на досегашния морал и на религията на състраданието, 1933, кн. 4, 346-357; Етическият индивидуализъм, 1935, кн. 3, 254-266.

Капелков, Спас Съвестта, 1936, кн. 2, 162-166; Измамникът и неговата жертва, 1941, кн. 2, 154-161; Същина на съпружеската изневяра, 1942, кн. 4, 289-308.

Михалчев, Димитър Егоизмът като етическа проблема, 1938, кн. 3, 193-206; Същината на морала в научна светлина, 1940, кн. 3, 213-248; Етиката на слабите и моралът на силните, 1942, кн. 2, 97-113.

Станков, Ангел Съвестта, 1930, кн. 5, 457-466.

Хаджийски, Иван Моралната философия на българина от новото време, 1938, кн. 5, 405-445.

Чолаков, Кирил Основи на лекарската нравственост, 1935, кн. 3, 232-253.

История на философията и съвременна философия

Метафизика

Педагогика

Психология

Религиозна философия

Социология

Теория на познанието

Философски проблеми на частните науки

Философия на историята и човека

III. РАЗЯСНИТЕЛНИ ТЕКСТОВЕ

Въпроси и отговори

Около въпроса за противоречието

Полемика

IV. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕКСТОВЕ

Книгопис

Критични отзиви

Некролог

Философска книжнина

Философски вести

Философски живот

Годишно съдържание

Съставил: Добрин Тодоров

Реклама