Библиографски указатели на етически рубрики в българската философска периодика V – Добрин Тодоров

Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 2/2020

БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛИ НА ЕТИЧЕСКИТЕ РУБРИКИ В БЪЛГАРСКАТА ФИЛОСОФСКА ПЕРИОДИКА V

ДОБРИН ТОДОРОВ

МГУ „Св. Иван Рилски“, София

dobrintodorov61@abv.bg

BIBLIOGRAPHY INDEX OF ETHICS RUBRICS IN THE BULGARIAN PHILOSOPHICAL PERIODICALS V
DOBRIN TODOROV

MGU „St. Ivan Rilski“, Sofia

БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ

на сп. „Философски преглед”

(Етически рубрики)

Списание „Философски преглед” е орган на Българската философска асоциация, от което са публикувани 7 броя между 1991 и 1993 г. В него са отпечатани 50 текста на 47 автори. Всеки брой е тематичен.

В Библиографския указател текстовете са отнесени към броя, в който са отпечатани. Те са подредени азбучно – на имената на авторите. За всеки текст са посочени и страниците, на които е публикуван. Текстовете са отнесени към два раздела: авторски текстове и информационни текстове.

I. АВТОРСКИ ТЕКСТOВЕ

Смисълът на философията (бр. 1, 1991)

Платон (бр. 2, 1991)

Проблемът за метафизиката (бр. 3, 1991)

Августин и псевдо-Дионисий (бр. 4, 1991)

Декарт (бр. 1, 1992)

Кант (бр. 1-2, 1993)

II. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕКСТOВЕ


БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ

на сп. „Философия”

(Етически рубрики)

Научното списание Философия – издание на „Националното издателство за образование и наука” към Министерството на образованието и науката – се появява през 1992 г., като наследник на сп. История, общество, философия (1991) и от него досега (1992-2019) са публикувани 136 броя, от които 126 единични и 10 двойни. За периода в списанието са отпечатани над 1610 текста от около 690 автори, разположени в близо 150 рубрики.

В Библиографския указател текстовете са отнесени към рубриката, в която са включени. Те са подредени азбучно – на имената на авторите, като тези от един и същ автор са разположени хронологично. За всеки текст е посочен както броят, респ. годината през която е отпечатан, така и страниците на които е публикуван. Текстовете са отнесени към три раздела: авторски теоретични, авторски нетеоретични (интервюта, есета, афоризми, поезия) и информационни текстове (рецензии, отзиви, съобщения за научни форуми).

I. АВТОРСКИ ТЕОРЕТИЧНИ ТЕКСТOВЕ

БЪЛГАРИЯ В ЕКЗИСТЕНЦИАЛЕН ДИСКУРС

БЪЛГАРСКАТА ФИЛОСОФИЯ – ТРАДИЦИИ И НАСТОЯЩЕ

БЪЛГАРСКИ ФИЛОСОФИ

БЪЛГАРСКО ФИЛОСОФСКО НАСЛЕДСТВО

ВЛАСТ И МОРАЛ (Тема на броя)

Динев, Валери Един нов поглед върху морала и властта, бр. 1, 1993, с. 36-39.

Киров, Димитър Политика и морал, бр. 1, 1993, с. 10-15.

Маринова, Емилия Моралната криза и политизацията на обществото, бр. 1, 1993, с. 31-35.

Минева, Силвия Човекът като проблем във философията на елинизма, бр. 1, 1993, с. 51-54.

Михайлов, Николай Политически морал, бр. 1, 1993, с. 23-30.

Нешев, Кирил Етиката – вчера и днес, бр. 1, 1993, с. 55-61.

Проданов, Васил Държава и морал, бр. 1, 1993, с. 3-9.

Радев, Димитър Държавната власт, бр. 1, 1993, с. 16-22.

Сапунджиева, Клавдия Homo theatralis. Homo paedagogicus. Homo dei, бр. 1, 1993, с. 62-63.

Станков, Димитър Моралът и „двете култури”, бр. 1, 1993, с. 45-50.

Събева, Росица Още за преподаването по философия, бр. 1, 1993, с. 64-65.

Христова, Станка Бизнес-етика, бр. 1, 1993, с. 40-44.

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

2000 ГОДИНИ ХРИСТИЯНСТВО

ДИСКУСИИ

ДИСКУСИОННИ ТЕЗИСИ

ЕВРОПЕЙСКА ФИЛОСОФИЯ

ЕВРОПЕЙСКИ ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ

ЕВРОПЕЙСКИ УЧЕНИ

ЕВРОПЕЙСКИ ФИЛОСОФИ

ХІ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ФИЛОСОФИЯ НА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ „КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” – ВАРНА

ЕКЗИСТЕНЦИАЛНА ФИЛОСОФИЯ

ЕСТЕТИКА

ЕСТЕТИКА И ИЗКУСТВОЗНАНИЕ

ЕТИКА И ПОЛИТИКА

Минева, Силвия За етиката без морализъм и нейната рефлексия върху политиката, бр. 6, 2005, 13-22.

ЕТИЧЕСКИ УЧЕНИЯ И ПРОБЛЕМИ

Асенов, Стоян Присъда и съдба, бр. 1, 2013, 111-118.

Добрев, Добромир Свободата и мястото на доброто в руската религиозна философия (кратък обзор), бр. 1, 2013, 100-110.

Николова, Николета Етическият антирационализъм на Хюм – освобождение на морала от догматичността на религията и разумното основание, бр. 1, 2013, 90-99.

Одаджиев, Светлин ДЗЕН – пътят на хармонията, бр. 1, 2013, 80-89.

Gabitov, Tursun; Botaeva, Maral Ibn Sina – great Islamic thinker, бр. 1, 2013, 6779.

ИЗБОРЪТ – ФИЛОСОФСКИ И ПСИХОАНАЛИТИЧНИ ИЗМЕРЕНИЯ

ИЗ МНОГОЛИКОТО ТВОРЧЕСТВО НА ПРОФ. РАДИ РАДЕВ

ИЗ РУСКАТА ФИЛОСОФСКА МИСЪЛ (Тема на броя)

ИСТОРИЧЕСКИ ОПТИКИ

ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА

КОНСУЛТАЦИИ

ЛОГИКА, ГНОСЕОЛОГИЯ, ЕТИКА

Йорданова, Светла Пропозиционални въпроси, бр. 4, 2013, 424-430.

Петров, Стефан Гносеологическата функция на езика във „философия на името“ на С. Булгаков, бр. 4, 2013, 431-446.

Славова, Веселина За ролята на етиката в ученията на П. Рикьор и Е. Левинас, бр. 4, 2013, 447-452.

ЛОГИКА И МЕТОДОЛОГИЯ

ЛОГИКА И МЕТОДОЛОГИЯ НА НАУКАТА

ЛОГИКА И МЕТОДОЛОГИЯ НА НАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ

ЛОГИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

МЕТАФИЗИКА

МЕТАФИЗИКА И МЕТОДОЛОГИЯ

МЕТАФИЗИЧЕСКО И ПОСТМЕТАФИЗИЧЕСКО МИСЛЕНЕ

МЕТОДОЛОГИЯ

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА

МИГОВЕ ОТ ИСТОРИЯТА

МИТОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ

МЛАДЕЖКО ТВОРЧЕСТВО

МЛАДИ АВТОРИ

МОДУСИ НА ИСТОРИЯТА

МОРАЛНА ФИЛОСОФИЯ

Богданов, Димитър Моралната идентичност, бр. 3, 2016, 251-271.

Добрев, Добромир Владимир Соловьов – човешката социалност, пречупена през призмата на нравствеността (национализъм, престъпност, икономика, война и право), бр. 1, 2016, 73-90; Свободата в контекста на руската етическа парадигма, Част I, бр. 2, 2019, 156-165; Част II, бр. 3, 2019, 273-282.

Пенчев, Деян Чувството за срам в нравствената философия на Владимир Соловьов, бр. 2, 2014, 164-168.

Славова, Веселина Автономия и морал, бр. 4, 2016, 368-376.

Христов, Любомир Ценностите – универсалии между нормата и емпирията, бр. 1, 2016, 60-72.

Чоса, Хасинто Aнтропология на престъплението, бр. 2, 2016, 154-167.

Serafimova, Silviya How can we Broaden Myopic Moral Horizons? The Role of Ethical Gradualism for ‘Moral’ Remapping, бр. 3, 2019, 264272.

НАСИЛИЕТО (Тема на броя)

Андонов, Александър Субектност и свобода, бр. 5, 1993, 44-50.

Динев, Валери За агресивността, бр. 5, 1993, 9-12.

Маринова, Емилия Общуването като въздействие, бр. 5, 1993, 39-43.

Матеев, Гено Жестокостта, бр. 5, 1993, 33-38.

Михайлов, Николай Робството, бр. 5, 1993, 27-32.

Нешев, Кирил Етика и насилие, бр. 5, 1993, 3-8.

Проданов, Васил Политическото насилие, бр. 5, 1993, 20-26.

Станков, Димитър Война и мир: насилие и ненасилие, бр. 5, 1993, 13-19.

НАУКА И МОРАЛНИ ОПТИКИ

Няголова, Марияна Писмо до редакцията, бр. 1-2, 2008, 83-112.

НАУКА, „ЛОГИЧЕСКИ НОРМИ” И МОРАЛ

Стефанов, Ангел Материали от една защита, бр. 4, 2007, 3-6.

НАЦИОНАЛНА СРЕЩА-РАЗГОВОР ЗА ПРОБЛЕМИТЕ И ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА НАУЧНАТА ПЕРИОДИКА

НЕИЗВЕСТНИ РЪКОПИСИ

НЕКЛАСИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРЕД ФИЛОСОФСКАТА ЛОГИКА

НИЕ И ОБЩЕСТВОТО

НОВИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

ОТ КОНКУРСА

ОТНОШЕНИЯТА В БЪЛГАРСКАТА ФИЛОСОФСКА ЛОГИКА

ПОЗИЦИИ

ПОЛЕМИЧЕН ФОРУМ. АКТУАЛНИ ТЕМИ

ПОЛЕМИЧЕСКИ ФОРУМ

ПОЛИТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ

ПОЛИТИЧЕСКИ УЧЕНИЯ И ПРАКТИКИ

ПРОБЛЕМИ НА КАНТИАНСТВОТО

ПРОПЕДЕВТИКА

ПСИХОЛОГИЯ

РАЗМИСЛИ ЗА ФИЛОСОФИЯТА

РЕГИОНАЛНА УЧЕНИЧЕСКА ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ – БУРГАС

РЕЛИГИЯТА В УСЛОВИЯТА НА ПОСТМОДЕРНИЗМА

РЕЛИГИЯТА И ЧОВЕКЪТ (Тема на броя)

СВЕТОВНИ АВТОРИТЕТИ

СОЦИАЛНА АНТРОПОЛОГИЯ

СОЦИАЛНА ФИЛОСОФИЯ

СОЦИАЛНА ФИЛОСОФИЯ, ГЕОСТАТЕГИЯ И КУЛТУРА

100 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ СОЛОВЬОВ

100 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ФРИДРИХ НИЦШЕ (1844-1900)

190 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА СЬОРЕН КИРКЕГОР

СТУДЕНТСКИ ДЕБЮТИ

СТУДЕНТСКИ ОПИТИ

СТУДЕНТСКО ТВОРЧЕСТВО

СТУДЕНТСКО ТВОРЧЕСТВО: ОТ КОНКУРСА

СЪВРЕМЕННА ФИЛОСОФИЯ

СЪВРЕМЕННИ ЕВРОПЕЙСКИ ФИЛОСОФИ

СЪР ПИТЪР СТРОСЪН – DOCTOR HONORIS CAUSA НА СУ „Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

УЧЕНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИ ОПТИКИ

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ

ФИЛОСОФИ И ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ

ФИЛОСОФИТЕ НА ХХ ВЕК

ФИЛОСОФИЯ И ГЕОПОЛИТИКА

ФИЛОСОФИЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

ФИЛОСОФИЯ И ИЗКУСТВО

ФИЛОСОФИЯ И ИКОНОМИКА

ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ

ФИЛОСОФИЯ И КОСМОЛОГИЯ

ФИЛОСОФИЯ И КУЛТУРА

ФИЛОСОФИЯ И КУЛТУРОЛОГИЯ

ФИЛОСОФИЯ И МАТЕМАТИКА

ФИЛОСОФИЯ И МЕТАФИЗИКА

ФИЛОСОФИЯ И МИТОЛОГИЯ

ФИЛОСОФИЯ И ПРАВО

ФИЛОСОФИЯ И ПРИРОДОЗНАНИЕ

ФИЛОСОФИЯ И ПСИХОЛОГИЯ

ФИЛОСОФИЯ И РЕЛИГИЯ

ФИЛОСОФИЯ НА ЕЗИКА

ФИЛОСОФИЯ НА ИЗКУСТВОТО

ФИЛОСОФИЯ НА ИСТОРИЯТА

ФИЛОСОФИЯ НА МАТЕМАТИКАТА (Тема на броя)

ФИЛОСОФИЯ НА НАУКАТА

ФИЛОСОФИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ФИЛОСОФИЯ НА РЕЛИГИЯТА

ФИЛОСОФИЯTА – КЛАСИЧЕСКА И СЪВРЕМЕННА

ФИЛОСОФИЯTА И ДРУГИТЕ НАУКИ

ФИЛОСОФИЯTА И НАУКИТЕ

ФИЛОСОФСКА АНТРОПОЛОГИЯ

ФИЛОСОФСКА ПРОПЕДЕВТИКА

ФИЛОСОФСКАТА ЛОГИКА ОТ НАЧАЛОТО НА ХХ ВЕК

ФИЛОСОФСКИ ДЕБЮТИ

ФИЛОСОФСКИ ЕТЮДИ

ФИЛОСОФСКО НАСЛЕДСТВО

ХЕРМЕНЕВТИКА 

640 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЕПИСКОП ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК (1364-1420)

II. AВТОРСКИ НЕТЕОРЕТИЧНИ ТЕКСТОВЕ

IN MEMORIAM

НЕИЗВЕСТНОТО ЗА ИЗВЕСТНИ АВТОРИ

ПОЕЗИЯ ЗА ФИЛОСОФИ

ПРОФ. РАДИ РАДЕВ – КОЙ Е ТОЙ ЗА НАС?

ФИЛОСОФИТЕ СЕ СМЕЯТ

III. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕКСТОВЕ

АКТУАЛНИ ФИЛОСОФСКИ СЪБИТИЯ

АНКЕТА

ГОДИШНИНИ

ИНТЕРЕСНИ ЗАГЛАВИЯ

КНИГОПИС

КОНКУРСИ

КРИТИКА, БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВ

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

НАУЧЕН ЖИВОТ

НОВИ ЗАГЛАВИЯ

НОВИ КНИГИ

ОТЗИВИ

ОТКРИТО ПИСМО

ПОЗДРАВ ОТ РЕДАКЦИЯТА

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕЦЕНЗИИ

ФИЛОСОФСКИ ЖИВОТ

ФИЛОСОФСКО-НАУЧЕН ЖИВОТ

15 ГОДИНИ „ФИЛОСОФИЯ”

БЕЗ РУБРИКА

Съставил: Добрин Тодоров

Реклама