Библиографски указатели на етическите рубрики в българската философска периодика – Добрин Тодоров

Сп. „Етически изследвания“, бр. 2/2017

БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛИ НА ЕТИЧЕСКИТЕ РУБРИКИ
В БЪЛГАРСКАТА ФИЛОСОФСКА ПЕРИОДИКА

ДОБРИН ТОДОРОВ

МГУ „Св. Иван Рилски“

dobrintodorov61@abv.bg

BIBLIOGRAPHY INDEX OF ETHICS RUBRICS
IN THE BULGARIAN PHILOSOPHICAL PERIODICALS

DOBRIN TODOROV

БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ

на философските текстове в „ГОДИШНИК”

на СУ „Св. Климент Охридски”

(Етически рубрики)

Съставил: Добрин Тодоров

Философските текстове в „ГОДИШНИК” на СУ (ГСУ) са отпечатвани в различни негови превъплъщения: „ГСУ” (1904/05 – 1907/08 г.); „ГСУ – Историко-филологически факултет” (1908/09 – 1945/46 г.), „ГСУ – Историко-филологически факултет” /кн. 1 – „Философия и педагогия”/ (1946/47 – 1950/51 г.), „ГСУ – Философско-исторически факултет” /кн. 1 – „Философия и педагогия”/ (1951/52 и 1952/53 г.), „ГСУ – Философско-исторически факултет” /кн. „Философия”/ (1954 – 1971 г.), „ГСУ – Философско-исторически факултет” /кн. „Идеологични катедри”/ (1959 – 1974 г.), „ГСУ – Философски факултет” /кн. „Философия”/ (от 1972 г. досега).

В този Указател не са включени философски текстове, публикувани в другите серии на ГСУ (напр. на Богословския или Юридическия факултети). В него се съдържат 222 текста (монографии, студии, статии, научни доклади, рецензии, информации за научни форуми и една библиографска справка) от 101 автори. Текстовете са разположени в две части – авторски теоретични текстове и информационни текстове. Тези от първата част са отнесени към основните раздели на философията. Всички текстове са подредени в азбучен ред на фамилните имена на авторите им, а тези от един и същ автор са дадени в хронологичен ред.

I. АВТОРСКИ ТЕОРЕТИЧНИ ТЕКСТOВЕ

Епистемология

Естетика

Етика и аксиология

Видева, Недялка Опит за определяне на ценността, Т. LХХIII – ФФ, кн. „Философия”, 1980, 5-24; Мит и нравственост, Т. 78 – ФФ, 1985, 18-45; За ценностния характер на моралите отношения, Т. 80 – ФФ, кн. „Философия”, 1987/88, 69-82.

Драмалиев, Любомир По някои теоретически аспекти на нравствения прогрес, Т. LХIII – ФИФ, кн. 1 „Философия”, 1969, 129-187; Нравствено съзнание и обществено съзнание (Структурно-функционални аспекти), Т. LХV – ФИФ, кн. 1 „Философия”, 1971, 83-141; Идеология и нравствено съзнание, Т. 74 – ФФ, кн. „Философия”, 1981, 5-44.

Кацаров, Димитър Нравствено развитие и нравствено образование, Т. XXXVII – ИФФ, 1940/41, 1-168.

Нешев, Кирил Опит за критичен анализ на основни понятия на евдемонистичната етична система, Т. LХII – ФИФ, кн. 1 „Философия”, 1968, 165-196; Към въпроса за целта на моралното действие, Т. LХIV – ФИФ, кн. 1 „Философия”, 1970, 181-245; Морална цел и морална свобода, T. LХVI – ФФ, кн. „Философия”, 1972, 115-156; Проблемът за доброто, Т. LХVII – ФФ, кн. „Философия”, 1973, 135-157; Етическо познание и професионален морал, Т. LХVIII – ФФ, кн. „Философия”, 1974, 171-197.

Паси, Исак Проблемата за ценностите, Т. LХII – ФИФ, кн. 1 „Философия”, 1968, 1-55.

Тодорова, Волга По някои аспекти на категорията добродетел в древногръцката етика, Т. LХVII – ФФ, кн. „Философия”, 1973, 159-206.

История на философията и съвременна философия

Логика

Онтология и философия на природата

Философия на историята и социална философия

Философия на културата и езика

Философия на науката

Философия на образованието

Философия на политиката, правото и икономиката

Философия на религията

Философска антропология

II. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕКСТОВЕ

Библиография

Рецензии

Философски живот

БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ

на сп. „Философски преглед”

(Етически рубрики)

Съставил: Добрин Тодоров

Списание „Философски преглед” излиза между 1929 и 1943 г. От него са публикувани 71 книжки. В тях са отпечатани около 650 текста на близо 200 автори.

В Библиографския указател текстовете са отнесени към книжката, в която са отпечатани. Те са подредени азбучно – на имената на авторите. За всеки текст са посочени и страниците, на които е публикуван. Текстовете са отнесени към четири раздела: редакционни, авторски, разяснителни и информационни.

За улеснение на ползващите Указателя при представянето на авторските текстове допълнително са създадени рубрики, които отговарят както на разбиранията на отговорния редактор (например, отразените в поканата към читателите на списанието от кн. 5, 1941 г.), така и традиционни за философията вътрешни деления (като „История на философията и съвременна философия” и „Етика”).

I. РЕДАКЦИОННИ ТЕКСТОВЕ

II. АВТОРСКИ ТЕКСТOВЕ

Естетика

Етика

Геновски, Михаил Нравствените норми на богомилите, 1934, кн. 1, 33-44.

Георгов, Иван Егоизмът и безкористието като принципи на нравствения живот, 1933, кн. 2, 97-113.

Гидиков, Стефан Светът – нравствена задача, 1937, кн. 1, 52-61.

Иванчев, Димитър Ницше като противник на досегашния морал и на религията на състраданието, 1933, кн. 4, 346-357; Етическият индивидуализъм, 1935, кн. 3, 254-266.

Капелков, Спас Съвестта, 1936, кн. 2, 162-166; Измамникът и неговата жертва, 1941, кн. 2, 154-161; Същина на съпружеската изневяра, 1942, кн. 4, 289-308.

Михалчев, Димитър Егоизмът като етическа проблема, 1938, кн. 3, 193-206; Същината на морала в научна светлина, 1940, кн. 3, 213-248; Етиката на слабите и моралът на силните, 1942, кн. 2, 97-113.

Станков, Ангел Съвестта, 1930, кн. 5, 457-466.

Хаджийски, Иван Моралната философия на българина от новото време, 1938, кн. 5, 405-445.

Чолаков, Кирил Основи на лекарската нравственост, 1935, кн. 3, 232-253.

История на философията и съвременна философия

Метафизика

Педагогика

Психология

Религиозна философия

Социология

Теория на познанието

Философски проблеми на частните науки

Философия на историята и човека

III. РАЗЯСНИТЕЛНИ ТЕКСТОВЕ

Въпроси и отговори

Около въпроса за противоречието

Полемика

IV. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕКСТОВЕ

Книгопис

Критични отзиви

Некролог

Философска книжнина

Философски вести

Философски живот

Годишно съдържание

БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ

на „Известия” на Института по философия на БАН

(Етически рубрики)

Съставил: Добрин Тодоров

„Известия” на Института по философия излиза между 1954 и 1974 г., като отначало е двугодишно издание, а в някои следващи години се публикува в два тома годишно. В двадесет и двата тома са поместени 233 студии от 99 автори, почти всяка от които е придружена от резюмета на руски и западен език. В някои от студиите е дадена като приложение библиография по разглежданата проблема.

Поради разнообразната им тематика студиите са подредени според съществувалото през тоталитарния период специфично деление на философските дисциплини: „Диалектически материализъм”; „Исторически материализъм и социология”; „Философски въпроси на естествознанието и частните науки”; „История на философията и критика на буржоазната философия”; Логика и психология”; „Естетика и етика”; „Научен атеизъм”.

Във всеки раздел студиите са подредени азбучно, а тези от един и същ автор са дадени в хронологичен ред.

Указателят е направен на базата на подготвения от М. Дянкова и И. Русева Библиографски указател на студиите, публикувани в Т. I – XX на „Известия на Института по философия” на БАН (1954-1971), отпечатан в Т. ХХI на „Известията”, като са добавени студиите, публикувани в томове ХХI и ХХII.

Диалектически материализъм

Исторически материализъм и социология

Философски въпроси на естествознанието и частните науки

История на философията и критика на буржоазната философия

Логика и психология

Естетика и етика

Ангелов, Валентин Някои аспекти в трактовката на грозното като естетическа категория в буржоазната естетика през XIX и началото на XX в., Т. VII, кн. 2, 1962, с. 179-209 /Рез. на рус. и нем. ез./.

Бицадзе, Иван Октябрь и социалистический гуманизм, Т. XX, 1971, с. 163-182 /Рез. на бълг. и англ. ез./; Некоторые особености литературы как формы социального познания, Т. ХХII, 1974, с. 287-304 /Рез. на бълг. и англ. ез./.

Василев, Стефан За някои етични и естетически проблеми в творчеството на Йордан Йов­ков, Т. VI, 1961, с. 373-408 /Рез. на рус. и нем. ез./; Някои методологически въпроси в спора за етичното, Т. VII, св. 1, 1963, с. 187-217 /Рез. на рус. и нем. ез./; Октомврийската революция и развитието на българската естетична мисъл, Т. XVI, 1968, с. 131-137; Отражение и образ, Т. XIX, 1970, с. 33-54 /Рез. -на рус. и фр. ез./.

Гановски, Сава Октомври и проблемата за човека, Т. XVII, 1969, с. 39-44.

Гиндев, Панайот За някои черти на моралния облик на нашата работническа класа, Т. VIII, св. 2, 1963, с. 257-273 /Рез. на рус. и нем. ез./.

Горанов, Кръстю За някои страни на типичното в действителността и в изкуството, Т. III, 1958, с. 271-347 /Рез. на рус. и нем. ез./.

Гърдев, Диньо Някои моменти от етическите възгледи на Димитър Благоев, Т. XIV, 1967, с. 195-220 /Рез. на рус. и нем. ез./.

Илиев, Атанас Развитие на трагичното в старата и новата драматургия, Т. XII, 1966, с. 197-223 /Рез. на рус. и нем. ез./; Динамичност на художествените образи в процеса на художествените обобщения, Т. ХХI, 1973, с. 61-82 /Рез. на рус. и нем. ез./.

Коев, Васил По някои дискусионни проблеми в съвременната съветска естетическа наука, Т. VI, 1961, с. 343-371 /Рез. на рус. и нем. ез./; Аспекти в някои схващания за естетическото в домарксовата философия, Т. VII, кн. 2, 1962, с. 211-234 /Рез. на рус. и фр. ез./; По някои философско-естетически проблеми на музиката, Т. IX, 1964, с. 413-433 /Рез. на рус. и нем. ез./.

Кунчева, Людмила За съотношението между естетическо и етическо, Т. XIV, 1967, с. 221-246 /Рез. на рус. и фр. ез./.

Момов, Васил Някои теоретически аспекти на проблемата за нравствената норма, Т. XII, 1966, с. 225-256 /Рез. на рус. и нем. ез./; Закономерности на реализацията на нравствената норма, Т. XV, 1968, с. 259-280 /Рез. на рус. и фр. ез./; Някои актуални проблеми на марксистко-ленинската етика, Т. XVI, 1968, с. 123-130.

Силяновска, Т. Реалистическата художествена критика в българския печат преди Освобождението, Т. II, 1956, с. 109-232 /Рез. на рус. ез./.

Станков, Димитър Структура на нравствената норма, Т. ХХI, 1973, с. 83-104 /Рез. на рус. и фр. ез./.

Стоев, Стою Етичните възгледи на Иван Георгов, Т. IX, 1964, с. 391-412 /Рез. на рус. и нем. ез./.

Троянов, Димитър По въпроса за възникването и същността на движението за комунисти­чески труд в България, Т. VIII, св. 2, 1963, с. 229-255 /Рез. на рус. и фр. ез. с библио­графия/; Емоционални моменти в морала, Т. XIX, 1970, с. 133-155 /Рез. на рус. и фр. ез./.

Ястребова, Наталия Трагическите обстоятелства и трагическият характер в изкуството, Т. V, 1960, с. 287-312 /Рез. на рус. и нем. ез./.

Научен атеизъм

Реклама