Продължение на библиографските указатели на етическите рубрики в българската философска периодика V – Емилия В. Маринова

Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 2/2020

ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА БИБЛИОГРАФСКИТЕ УКАЗАТЕЛИ НА ЕТИЧЕСКИТЕ РУБРИКИ
В БЪЛГАРСКАТА ФИЛОСОФСКА ПЕРИОДИКА V

ЕМИЛИЯ В. МАРИНОВА

Списание „Етически изследвания“

editor@jesbg.com

CONTINUATION OF THE BIBLIOGRAPHY INDEX OF ETHICS RUBRICS
IN THE BULGARIAN PHILOSOPHICAL PERIODICALS V

EMILIA V. MARINOVA

Journal “Ethical Studies”


Списание „Етически изследвания“ продължава да публикува библиографски указатели на етическите рубрики в българската философска периодика. Ние не се стремим да направим библиография на етическите текстове в българската философска периодика. Интересува ни как етиката завоюва място в нея чрез обособяване на специализирани етически рубрики. В настоящия брой публикуваме извадка от библиографския указател на списание „Философски преглед”. То е е орган на Българската философска асоциация. В публикуваните между 1991 и 1993 г. 7 броя читателят има достъп до 50 текста на 47 автори. Всеки брой е тематичен. Текстовете са отнесени към два раздела: авторски текстове и информационни текстове. Темите на отделните броеве не са профилирани по отделни философски специалности, а са озаглавени: смисълът на философията, на Платон, проблемът за метафизиката, Августин и псевдо-Дионисий, Декарт и Кант. Етически рубрики в списанието няма.

Представяме също така библиографски указатели на етическите рубрики на научно-методическото списание Философия – издание на Министерството на науката и образованието. То се появява през 1992 г., като наследник на сп. „История, общество, философия“ (1991), и от него досега (1992-2019) са публикувани 136 броя, от които 126 единични и 10 двойни. За периода в списанието са отпечатани над 1610 текста от около 690 автори, разположени в близо 150 рубрики.

Списанието има много и разнообразни рубрики, като интересът към етиката е ясно демонстриран в 5,3 % от тях (в осем от всичко 150 рубрики). Важно е да се отбележи, че още през 1993 г. списанието формулира етическа тема на броя („Власт и морал“). Тематичните броеве на списанието са общо пет, като две от тях са етически. Има също така шест етически рубрики, които не са определени като тема на броя.

Изданието отразява една изключително важна съвременна тенденция – етическите принципи се извеждат като стожери в научното познание. Препратката е към рубриките „Наука и морални оптики“ и “Наука, логически норми и морал“.

Също така е съществено да се отбележи, че в различните рубрики на списанието през годините публикации имат голяма част от българските етици от различни поколения.

ГЛАВЕН РЕДАКТОР

Проф. дфн Емилия В. Маринова

Реклама