Етически изследвания, бр. 4, кн. 2, 2019

Списание „Етически изследвания“

Година IV, брой 4, кн. 2, декември 2019 г.


Изтегляне на целия брой (pdf)

СЪДЪРЖАНИЕ

ТЕМА НА БРОЯ

„ЕТИКА И ТЕХНОЛОГИЧЕН РИСК“

Тема на броя: „Етика и технологичен риск“
Главен редактор – Емилия В. Маринова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019: 1-5

Online |
PDF

ЦИФРОВИЯТ НАЧИН НА ЖИВОТ И ВИРТУАЛИЗИРАНИЯТ ЧОВЕК

Технологии и морал
Васил Проданов
Университет за национално и световно стопанство, София

Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019: 6-17

Online | PDF

Етическият дебат за технологиите – история, проблеми и перспективи
Силвия Минева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019: 18-30

Online | PDF

ЕТИКА, ПРАВО И ТЕХНОЛОГИЧЕН РИСК

Нуждае ли се моралът от стимулиране
в условията на технологичен риск?

Валентина Драмалиева
Университет за национално и световно стопанство, София

Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019: 31-43

Online | PDF

Развитието на Индустрия 4.0 и свързаните с нея технологии:
основни социални рискове и етически предизвикателства
Людмила Иванчева
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019: 44-51

Online | PDF

Методологически предизвикателства пред
социологическата практика в ерата на Интернет
Емилия Ченгелова
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019: 52-63

Online | PDF

Големите данни и общественият договор: анализ на казуса
с изтичането на данни от Националната агенция за приходите

Антоанета Гетова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019: 64-74

Online | PDF

Contemporary Cyber-Security Trends
and Related Ethical Dilemmas (Part 1)

Vesselin Bontchev, Dimitrina Polimirova
National Laboratory of Computer Virology, BAS

Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019: 75-83

Online | PDF

ТЕХНОЛОГИИ, ВЛАСТ И ПОЛИТИКА

Технологии, рискове и една нравствена дилема
Георги Найденов
Университет за национално и световно стопанство, София

Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019: 84-92

Online |
PDF

Фалшиви новини и политиките за децата
Елеонора Лилова
Държавна агенция за закрила на детето

Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019: 93-100

Online |
PDF

Пост-новини
Камен Ковачев
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019: 101-104

Online |
PDF

За многоликостта на техногенните рискове
и морално-етическите им отражения

Максим Мизов
Център за исторически и политологически изследвания, София

Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019: 105-117

Online |
PDF

ТЕХНОУТОПИЗЪМ И ЕТИКА: ТРАНСХУМАНИЗЪМ И ПОСТХУМАНИЗЪМ

Етиката, изкуственият интелект и еволюцията на човечеството
Христо Христов
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019: 118-128

Online |
PDF

MАШИННА И КОМПЮТЪРНА ЕТИКА

Видове изкуствен интелект – тесен, общ и супер изкуствен интелект.
Рискове и етически проблеми

Мариана Тодорова
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019: 129-139

Online |
PDF

Един начин изкуственият интелект да започне
да различава добро и зло

Александър Лазаров
Независим изследовател

Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019: 140-147

Online |
PDF

Етичното хакерство
Христина Амбарева
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019: 148-157

Online |
PDF

Кой владее „бъга“?
Емилия В. Маринова
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019: 158-163

Online |
PDF

Медиите във времето на робо-журналистиката
Маргарита Пешева
ВСУ “Черноризац Храбър”, Варна

Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019: 164-172

Online |
PDF

Думи срещу неутрони
Стоян Ставру
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019: 173-189

Online |
PDF

МЕДИЙНА ЕКОЛОГИЯ И ВИРТУАЛНИ СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Етична сензитивност при вземане на решения с помощта
на виртуалните социални мрежи

Ирина Зиновиева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019: 190-199

Online |
PDF

Представи за Интернет в перспективата на дигиталната (Soft) етика
Даниела Сотирова
Технически университет – София

Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019: 200-211

Online |
PDF

Нравственост във виртуалната среда
Калин Гайдаров
Нов български университет, София

Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019: 212-223

Online |
PDF

Връзка между агресивно поведение и онлайн насилие
Евгения Йорданова-Христова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019: 224-235

Online |
PDF

ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И МЕДИЦИНСКИ ТЕХНОЛОГИИ

Конфиденциалност – основен етичен стандарт за опазване на човешкото достойнство в телемедицинската диагностична практика по акушерство и гинекология
Петър Марков
Аджибадем Сити Клиник МБАЛ „Токуда“, София/
Медицински университет, София

Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019: 236-244

Online |
PDF

Морални измерения на употребата на изкуствения интелект
в грижата за човешкото здраве – действителни и въображаеми рискове

Александра Трайкова
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019: 245-254

Online |
PDF

Íslendingabók: генетика, генеалогия и технология
Аглая Денкова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019: 255-265

Online |
PDF

Инвалидност и нови технологии
Божидар Ивков
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019: 266-277

Online |
PDF

ТЕХНОЛОГИИ, ЕТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Невроусилване – краят на училищното образование?
Наталия Христова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019: 278-289

Online |
PDF

Дигитална грамотност и дигитални умения в съвременна перспектива
Валентина Миленкова
ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград

Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019: 290-300

Online |
PDF

Иновации в училищна среда или училищен „Биг Брадър“
Веселина Качакова
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019: 301-308

Online |
PDF

Киноизкуството като образователна възможност за
етическа рефлексия върху проблеми, свързани с
използването на информационни технологии

Евелина Иванова-Варджийска
ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив

Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019: 309-318

Online |
PDF

Реклама