Тема на броя: Етика и извънредно положение – Емилия В. Маринова

ТЕМА НА БРОЯ

ЕТИКА И ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ“

ГЛАВЕН РЕДАКТОР – ЕМИЛИЯ В. МАРИНОВА

Сп. „Етически изследвания“

editor@jesbg.com

THEME OF THE ISSUE

ETHICS AND STATE OF EMERGENCY”

EDITOR-IN-CHIEF – EMILIA V. MARINOVA

Journal „Ethical Studies“

Уважаеми Читатели!

Представяме на Вашето внимание извънредната книжка на списание „Етически изследвания“ под надслов „Етика и извънредно положение“. Пандемията от COVID-19, първата с такава ярост от десетилетия насам, промени живота на милиони хора. Накара ни да преосмислим реалните морални устои на съвместното ни битие тук и сега. Показа ни релефността и значимостта на етическите рискове. Зададе широк спектър от въпроси, разгорещи дискусиите за етическите принципи и ценности, свързани с отговорността, справедливостта, дълга, солидарността, свободата. Насочи вниманието ни към общественото мнение, медиите, властта (биовластта) и др. и тяхната роля при живот в рискова и извънредна ситуация. Направи видим за нашия съвременник етическия дискурс.

Книжката е подготвена за изключително кратък срок – в течение на месец и половина. Материалите са публикувани в реда на тяхното приемане и в съответствие с рецензионната процедура на списанието. Целта на този „извънреден“ подход е да запознаем читателите своевременно с текущите въпроси и проблеми, произтичащи от ситуацията на пандемия и извънредно положение, които научната (етическа) общност поставя за осмисляне. Така допълнително се дава възможност да се проследят началото и разгръщането на етическия дебат по темата за ограниченията, въведени във връзка със създалата се рискова ситуация.

Интересът към темата показва етическата чувствителност на научната общност и е повод за интердисциплинарен диалог и солидарност в името на човешкия живот.

В духа на политиката на изданието са представени позициите както на утвърдени, така и на начинаещи изследователи.

Благодаря на екипа и на всички, които допринесоха с професионализъм и вдъхновение за подготовката на настоящото издание!

Приятно четене!

Реклама