Тема на броя „Българската етика – традиции и хоризонти“ – Главен редактор

Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018

ТЕМА НА БРОЯ „БЪЛГАРСКАТА ЕТИКА – ТРАДИЦИИ И ХОРИЗОНТИ“

ГЛАВЕН РЕДАКТОР – ЕМИЛИЯ МАРИНОВА

editor@jesbg.com

THEME OF THE ISSUE “BULGARIAN ETHICS – TRADITIONS AND HORIZONS”

EDITOR-IN-CHIEF – EMILIYA MARINOVA

 

Уважаеми Читателю!

В Брой 3, кн. 2 за 2018 г. и Брой  4 кн. 1 за 2019 г. Ви представяме текстовете от току-що отминалата национална конференция по етика, вече четиринадесета по ред, под надслов „Българската етика – традиции и хоризонти“.

 Събитието е посветено на 70-годишния юбилей на българската академична философия и на 50 години от създаването на етическо научно звено в рамките на Българска академия на науките. В течение на пет заседания (15 и 16 ноември 2018 в зала „Акад. Марин Дринов“ на БАН  и Заседателната зала на Институт по български език към БАН  над 40 етици, философи, науковеди, прависти, психолози, демографи, политолози, социолози – хора на науката и на социалната практика, дискутират с ясно обособен фокус: българската етика – нейните традиции, развитие и хоризонти.

50-годишната история и успешна дейност на секция „Етически изследвания“ при ИИОЗ, БАН принадлежи на българската етика, на всеки един от етиците в академичните институции от цялата страна, на всички, за които етиката е творческо кредо. Нашата сила е в обединението на всички, за които етическата идея е значима цел, а етическото мислене е начин на живот. Ние сме силни, когато успеем да привлечем специалисти от всички научни области на хуманитарните и социалните науки, когато провокираме начинаещите изследователи, когато с нас дискутират институциите, неформалните движения и общности, и когато етическата кауза ни прави съмишленици и партньори.

Ето защо 50-годишният юбилей принадлежи на всички нас!

Честито!

Пълните текстове на участниците в 14 НКЕ се публикуват по предварително огласена процедура. Брой 3 кн. 2 излиза и на хартиен носител с подкрепата на ИИОЗ при БАН по решение на НС на ИИОЗ при БАН от 03.2018 г.

 

 

ПОЗДРАВИТЕЛНО СЛОВО

КЪМ КОНФЕРЕНЦИЯТА „ЕТИКАТА В БЪЛГАРИЯ – ТРАДИЦИИ И ХОРИЗОНТИ“

ОТ ДИРЕКТОРА НА ИИОЗ, БАН

ПРОФ. ДФН ВЕСЕЛИНПЕТРОВ

Уважаеми колеги и гости, участници в конференцията „Етиката в България – традиции и хоризонти“,

Вече се оформи дългогодишна традиция у нас да се провеждат годишни конференции по етика, посветени на различни актуални етически проблеми. Настоящата конференция е четиринадесета по ред, но тя заема особено място, тъй като е посветена на светъл юбилей – 50 години академична етика в България. Точно преди 50 години се създава първото самостоятелно етическо научно звено в рамките на тогавашния Философски институт към БАН. През този половин век от съществуването си секция „Етически изследвания“ е успяла да се утвърди като една от водещите секции не само в Института, но и водещо звено за етически изследвания у нас, независимо от трудностите и перипетиите, през които е преминала в течение на тези години. Доказателство за това е и фактът, че в настоящата конференция има повече от 50 участника от цялата страна със свои доклади по актуални етически проблеми. Научната програма на конференцията подсказва, че кръгът от дискутираните теми е многопластов, включващ, но не свеждащ се само до:

  • Националната етическа традиция – история, идеи и перспективи;
  • Златният фонд на българската етическа наука – личности в българската етика;
  • Българската нормативна етика – традиции, влияния, идеи и тенденции;
  • Рецепция на метаетическите идеи в България;
  • Българската етика в условията на глобалните рискове на нашето време;
  • Българската приложна етика – етапи, традиции, тенденции, перспективи.
  • Биоетика и биоправо.
  • Интердисциплинарност на съвременните етически изследвания.
  • Академичното образование по етика.

и още редица други – да не изброявам всички.

Убеден съм, че предстоящите дискусии по темите ще допринесат за по-нататъшното развитие на съответните тематични полета от областта на етиката.

От името на ръководството на Института за изследване на обществата и знанието и от свое име пожелавам плодотворни дискусии и ползотворна работа.

На добър час, скъпи колеги!

 

София, 15 ноември 2018 г.                                                                                                 Проф. дфн Веселин Петров

/директор на ИИОЗ-БАН/

 

 

Реклама