Тема на броя: „Етика и oграничения“ – Главен редактор, Емилия В. Маринова

Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 3/2020

ТЕМА НА БРОЯ

„ЕТИКА И ОГРАНИЧЕНИЯ“

ГЛАВЕН РЕДАКТОР – ЕМИЛИЯ В. МАРИНОВА

Сп. „Етически изследвания“

editor@jesbg.com

THEME OF THE ISSUE

ETHICS AND LIMITATIONS

EDITOR-IN-CHIEF – EMILIA V. MARINOVA

Journal Ethical Studies

Уважаеми Читателю!

В брой 5, кн. 3 за 2020 г. Ви представяме текстовете от Шестнадесетата национална конференция по етика, посветена на темата „Етика и ограничения“. Събитието е дело на секция „Етически изследвания“ на Институт по философия и социология при БАН. Това е първата национална конференция по етика, която е осъществена изцяло в дистанционен формат на 11 и 12 ноември 2020 г.

Тук представяме пълните текстове, доработени в духа на дискусиите на станалия традиционен за академичната етика научен форум. В книжката е включена и рубрика, която е провокирана от 16 НКЕ. Тя дава характерно за последователите на идеите на акад. В. И. Вернадски разбиране за морала като гарант за устойчивото развитие на обществото и анализ и на свързания с него етос на самоограниченията.

Водещи на книжката са съпредседателите на Организационния комитет на 16 НКЕ д-р Александра Трайкова и д-р Иван Миков, които направиха и невъзможното за перфектното провеждане на традиционния национален форум в условията на здравен риск и социални ограничения и за успешната подготовка на настоящето издание.

Приятно четене!

ГЛАВЕН РЕДАКТОР

Проф. дфн Емилия В. Маринова

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

КЪМ ШЕСТНАДЕСЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕТИКА

ЕТИКА И ОГРАНИЧЕНИЯ“

Уважаеми колеги и гости, участници в конференцията “Етика и ограничения“,

Настоящата конференция е шестнадесета в поредицата конференции, организирани от секция Етически изследвания към ИФС-БАН в течение на годините, през които секцията се утвърди не само като една от водещите секции в ИФС, но и изобщо като водещо звено за етически изследвания у нас и организатор и проводник на редица инициативи у нас.

Научната програма на настоящата конференция обхваща няколко изключително актуални в настоящата обстановка у нас тематични области:

  1. Икономически, социални и етико-политически последствия на пандемията и ограничителните мерки.

  2. Грижа, закрила и ограничения.

  3. Морални ограничения в технологиите, дигиталното пространство, образователния процес и науката.

  4. Етически ограничения – културни, социални и екологични хоризонти.

Убеден съм, че предстоящите двудневни онлайн дискусии по тези тематични области ще допринесат за по-нататъшното развитие на съответните тематични полета от областта на етиката.

От името на ръководството на Института по философия и социология при БАН и от свое име пожелавам плодотворни дискусии и ползотворна работа.

На добър час, скъпи колеги!

София, 11 ноември 2020 г. Проф. дфн Веселин Петров

/Директор на ИИОЗ-БАН/

ОТКРИВАНЕ НА ШЕСТНАДЕСЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕТИКА „ЕТИКА И ОГРАНИЧЕНИЯ“

Скъпи колеги, скъпи приятели!

Добре дошли на първото изцяло дигитално издание на ежегодната национална конференция по етика. Не мога да не отбележа колко удачно е, че то ще се проведе именно под надслова „Етика и ограничения“. За пръв – но вероятно не последен – път, ние ще се съберем във виртуална зала, вместо в някоя от познатите ни сгради. Ще съблюдаваме непознат до този момент ред и ще следваме нови за нас инструкции. Ще станем свидетели как изграждането и укрепването на българската етическа общност придобива нов облик, в пълно съответствие с протичащите по света и у нас социални промени. Нека тържествено обещаем едни пред други, че пред нашето сътрудничество няма да бъдат издигани стени. Че разбирателството помежду ни няма да се натъква на прегради. Че работата по общите ни цели няма да среща препятствия, а вдъхновението ни няма да познава граници.

Целта на това ежегодно събитие остава непроменена от самото му основаване до ден днешен: да събере на едно място всички онези учени и философи, които виждат особената, понякога трудно изразима стойност на академичната морална мисъл. Всеки един от нас е тук, защото вярва, че има значение кое наричаме „добро“, кое наричаме „зло“, с какви точно думи го правим, и каква е разликата. Националната конференция по етика е част от дългогодишни целенасочени усилия за разширяване на етическия дебат в обществото, но и за изграждане на стабилна академична общност от професионални етици: хора, отличаващи се с изострен усет за справедливост, баланс и мярка; хора, които вярват, че не е без значение кой и как регулира отношенията в едно общество, разпределя ресурсите в него или санкционира нередностите; хора, на които никога няма да им бъде безразлично какво се случва в света около тях и в сърцата на сънародниците им. Позволете ми да изразя своята благодарност към вашите усилия на академичния фронт и отвъд него.

Днес за пореден път вие ще насочите вниманието на всички ни към истински значими теми, които вълнуват всекиго от нас. Нека започнем с доклада на един от основателните на Национална конференция по етика – професор Васил Проданов, който ще ни говори за „Covid-19, кризата на капитализма и сблъсъкът на неолиберално-глобалистки, консервативно-националистки и социалистическо-колективистки морални ценности“. Професор Проданов, за нас е чест, че днес сте сред нас. Добре дошли и на всички останали уважаеми докладчици и слушатели. Без всички вас нищо от това нямаше да бъде възможно. Благодарим ви от сърце! Надяваме се, че днешната конференция ще бъде динамична, ползотворна и вдъхновяваща за всички ни. Желаем успех на всички участници и оставаме на линия при евентуални технически и организационни проблеми. Дочуване!

София, 11 ноември 2020 г. Гл. ас. д-р Александра Трайкова

/Съпредседател на Организационния комитет на XVI НКЕ/

Реклама