COVID-19 и животът като цел – Христина Амбарева

Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 1/2020

COVID-19 И ЖИВОТЪТ КАТО ЦЕЛ

ХРИСТИНА АМБАРЕВА

Институт по философия и социология, БАН

ambareva@yahoo.com

COVID-19 AND LIFE AS AN END

HRISTINA AMBAREVA

Institute of Philosophy and Sociology, BAS

Abstract

Analysis uses the Kant’s maxim, according to which one must treat humanity in its own person and in the face of others as an end, not merely as a means to an end. The role of the maxim is to outline an ethical framework in which the author to justify her assessment of the work of the Bulgarian government in the period February 25 – April 30 during the Covid-19 pandemic. The thesis presented is that the government and the National Operational Headquarters made ethically sound choices that prioritized humanitarian considerations over economic ones and chose to view human life as an end, not just as a means to an end.

Keywords: COVID-19, capitalism, pandemics, Bulgaria, ethical

Философ, чийто анализ на моралното действие е оставил дълбока следа в историята на етиката, е Имануел Кант. В книгата си Основи на метафизиката на нравите той пише, че за да постъпва човек морално, една от максимите на неговата постъпка трябва да бъде: Постъпвай така, че да използваш човечеството, както в свое лице, така и в лицето на всеки друг, винаги като цел, никога само като средство.” [Кант, 1974: 83]. Тук ще приложа тази максима извън контекста на Кантовата философия, за да интерпретирам и оценя реални събития през етическата рамка, която тя предлага.

През последните няколко месеца изживяваме здравна криза, за която никой по света не беше достатъчно подготвен и чиито последствия отиват далеч извън здравния сектор. Кризата, която предизвика коронавирусът SARS-CoV-2 в края на 2019 и началото на 2020 г, има икономически, политически, здравни, културни, психологически и етични измерения.

Към момента няма сигурно лекарство за болестта, липсва ваксина, поведението на вируса създава загадки, ходът на болестта флуктуира, а лечебният процес е дълъг и болничният престой задръства здравната система. Заради високата обществена опасност, която представлява заболяването, властите по света и в България издадоха препоръки за ограничаване на движението и самоизолация, които откроиха важни етични предизвикателства на кризата – опазването на другия чрез собственото отговорно поведение, равнопоставеност в достъпа до здравна грижа и социална защита чрез пакет от мерки, насочени към безработицата, бедността и защитата на бизнеса.

Епидемията от Covid-19 и въвеждането на извънредно положение в България дават и повод, и материал за размисъл върху социалните измерения на етическото в кризисната ситуация, когато са засегнати интересите на толкова различни общности и социални групи.

Отношение към човека като към цел в относително чист вид откриваме в хуманната медицина. Етическите принципи на отношението на лекари и професионалисти по здравни грижи към пациентите са представени в техни професионални етични кодекси. В тях се казва, че лекарската професия „служи на живота, здравето (психическо и физическо) и работоспособността на отделния човек и целия народ” [Кодекс 1]. Отговорността на професионалиста по здравни грижи (медицински сестри, акушерки и др.) се състои в „промоция на здравето; профилактика на заболяванията; възстановяване на здравето и облекчаване на страданието” [Кодекс 2]

Същността на работата на лекарите и медицинските специалисти е такава, че има като своя крайна цел живота и здравето на пациентите. Последните, разбира се, могат едновременно да бъдат и средство за изследователски цели, а също и средство за извличане на антитела за изготвяне на лекарства срещу вируса. Но преди всичко, пациентите са цел, чрез която лекарите отбелязват победата или загубата от болестта. Думи на военен лекар, чието лице не се вижда зад защитния костюм, по време на телевизионно интервю по случай 6 май, са: „ние сме първата, но сме и последната линия, отвъд която няма нищо друго”.

Днес всеки излекуван от коронавирус болен е повод за радост и гордост на медиците. Без значение дали пациентът е млад или от уязвимата група на възрастни хора с хронични заболявания, или дори е престъпник, пострадал от извършването на тежко престъпление, лекарят ще го лекува. Етичното отношение в неговата работа се изразява в приемането на човешкия живот като цел сама по себе си, отвъд която свършва всичко.

Отношението, което човек получава като обект на хуманната медицина е принципно различно от отношението, което получава като „човешки ресурс”. В икономически план човекът е средство за поддържане на нещо друго, по-голямо и по-значимо от самия него. Като част от обществото и държавата, той обикновено е въвлечен в трудови отношения и с малки условности, в тази система е малък и напълно заменим.

В критическия анализ на трудовите отношения имат принос различни поколения интелектуалци, като може би най-влиятелен сред тях остава К. Маркс. Днес анализите на пазарната икономика, в частност на неолибералния капитализъм, продължават да бъдат актуални, както сред леви интелектуалци, така и сред активистите на различни протестни движения, много от тях свързани с идеята за алтернативна глобализация и необходимостта от промени в управлението на икономиката и държавата.

Ако може с няколко думи да извлечем същността на техните критики срещу икономическата система, това е превръщането на човешкия живот, природните ресурси и дори науката, в средство, което обслужва живота на капитала и икономическата система, която, ако спре да се развива, умира.

Днес пандемията убива не само хората, но също и световната икономика. Именно тук има голяма морална дилема: кого трябва да спасят политиците – живота на хората или икономиката, която поддържа живота – кой е по-важен?

В известна степен този въпрос е некоректно поставен, доколкото не би трябвало да има противопоставяне между едното и другото. И по време на епидемия хората продължават да имат нужда от храна, здравеопазване, лекарства, транспорт, защитни облекла и те няма откъде другаде да дойдат, освен от труда и бизнеса. От друга страна обаче, е важно накъде се накланят везните: има политически решения, които са склонни да жертват повече хора в името на бизнеса и пример за това дадоха САЩ, и други, които отначало приемат рецесията като по-добър избор, пример за което дава България.

За разлика от медицината и някои други професии като образованието и спорта, които също споделят моралната идея за човека цел, в икономическата сфера човек е много по-малко цел и ценност, отколкото средство. Сферата на труда е много противоречива с това, че има огромно неравенство във възможностите на хората да водят достоен живот с труда, който извършват. Огромните разлики в разпределението на световното богатство са такива, че много хора нямат друг избор, освен да работят, дори в риск за своето здраве и живот. Най-лошото е, че това световно богатство, което е най-голямото в историята на човечеството досега и възлиза на суми, които не можем да обхванем в представите си, въпреки колосалните си размери, не създава условия за устойчиво „изключване” на несъществени сектори сега, така че държавите наистина да ограничат разпространението на заболяването, без милиони да бъдат застрашени от глад и бедност, както е отразено вече в доклад на ООН [World Food Program, 2000].

В нормални условия и в някои европейски държави, отношението към трудовия човек като към средство се тушира от социалните системи и високия стандарт на живот. Там, където има бедност, обаче, и принуда да се работи в името на оцеляването, превръщането на човека в средство води до крещящо неморално и дори престъпно отношение.

Всеобща е практиката потребителската култура да показва само светлата страна на икономическия успех. Правило е да се пази потребителят на луксозни стоки от неморалната истина за децата на sweatshop – капитализма (виж повече Д. Ганов, 2016), за условията на труд в източноазиатските фабрики на технологичните гиганти, или за лукса от животински произход. Все неприятни теми, които еко-активисти, журналисти, защитници на животни или социални философи се опитват да вкарат с малък успех в политиката или медийния дневен ред.

Колелото на икономиката движи живота такъв, какъвто го познаваме – – експлоатацията на ограничените ресурси до тяхната пълна ерозия или изчерпване, със свръхпроизводството и свръхпотреблението, с възпроизводството на капитала и необходимия за това труд на работещите, с разбиването на нови екосистеми.

Пандемията от Covid-19 създаде предпоставки за красноречива среща между медицинската и икономическата гледна точка за правилното действие. Не само философски, но и практически днес наблюдаваме сблъсък на основания, в който се вижда какъв проблем е да се балансират политиките за растеж в икономиката с грижата за здравето и живота на всички.

В международен план по време на пандемията от Covid-19 този проблем е добре илюстриран от неравностойното третиране на мигриращите сезонни работници.

С наближаването на лятото, фермите в Италия, Германия, Холандия отчаяно се нуждаят от евтина работна ръка от Източна Европа, за да приберат реколтата. Според проучване за условията на работа в Холандия [Social Europe, 1 май, 2020], има значими различия между начина, по който са третирани при пристигането си собствените граждани и сезонните работници. В разгара на епидемията всички пристигащи подлежат на 14-дневна карантина, като при пътуването си трябва да спазват препоръките на здравните власти за дистанция, дезинфекция и носене на маски. Не само че последните изисквания не са спазени за откараните във фермите работници, но карантината е „квазикарантина”, по време на която те работят. Авторът конкретизира наблюденията си с думите: „Ние сме готови да понесем икономическата цена, за да опазим нашето здраве, но не изглежда да прилагаме същата загриженост към мигрантите. Изглежда, че техните животи ги оценяваме в строго икономически термини. [Social Europe, 1 май, 2020].

Хората, за които пише въпросният автор, са отишли в Холандия, за да работят и вероятно нито работодателите, нито самите работници имат интерес това да не се случва. И въпреки че реколтата може би се прибира по взаимно съгласие, остава фактът, че животът и здравето на сезонните работници са неглижирани поради икономическата необходимост и нежеланието както на едната, така и на другата страна да понесе финансови загуби.

Друго изследване също показва как икономическата принуда поставя хората в ситуация, в която тяхната значимост и ценност е напълно заличена от статута им на средство. Статията коментира как Италия има огромни трудности с привличането на безработни италианци на работа във фермите, защото „твърде много италианци знаят за суровите условия на труд и живот, които характеризират сектора, на моменти граничещи с форми на модерното робство[Open Democracy, 27 април 2020].

Парадоксът, който отбелязва авторът е, че във време, в което липсват работници и това застрашава цялата хранителна индустрия в Италия, пребиваващите в страната селскостопански работници–мигранти от страни извън ЕС, живеят в крайна бедност в гетоизирани квартали, понякога без електричество и вода, без възможност да спазват противоепидемични мерки и в несигурност за здравето си.

И трето изследване, направено между 2700 служители в кол-центрове във Великобритания, констатира, че някои от тях са останали на работа по настояване на работодателя си – компании за мобилни услуги, въпреки ниската значимост на работата, която вършат и ниската ефективност (поради зависимостта на работата им от други компании, в момента неработещи). Служителите потвърждават, че са имали болни от Covid – 19 колеги и нямат безопасни условия за труд [Open Democracy, 30 април 2020] .

Не само в чужбина, а също и в България, пандемията, предизвикана от вируса SARS-CoV-2 открои противоречие между икономическите и здравните приоритети. То едва ли може да намери достатъчно добро решение за всички, но именно тук идва ролята на държавата и социалния сектор. В един философски план, социалният сектор работи, когато може да примири противоречията между човека като цел – която трябва да пазим сама по себе си, и човека като средство, чиито умения са необходими в икономическия живот.

По отношение на етическата дилема между поддържането на икономиката и опазването на човешкия ресурс, първоначалната позиция на българското правителство демонстрира удивително разбиране за хуманитарната страна на кризата. Официалната позиция на управляващите бе заявена с водещия аргумент да се намали удара върху здравната система, така че да може да се осигури адекватно лечение за всички най-тежки случаи. Спасяването на живота бе обявено като основна причина за въвеждане на противоепидемични мерки в България, което започна най-рано от всички европейски страни – 25 февруари 2020 г. Тогава е създаден Национален оперативен щаб за борба с коронавируса, цели две седмици преди СЗО да обяви пандемията на 11 март и да се стигне до хилядите жертви в Европа.

Извънредното положение, обявено на 13 март в България, ще се запомни с решенията за затваряне на големите магазини, преливането на грипната ваканция на учениците към безсрочно затваряне на учебните заведения и детските градини, затваряне на културните институции, ограниченията върху пътуванията, карантината в Банско, ограниченията за посещения на публични места, разредените опашки пред магазиите за хранителни стоки, а по-късно със задължителното носене на маски и временното затваряне на пазарите и парковете.

Всичко това са тежки мерки за малка държава, които парализират икономическия живот и оставят хиляди безработни на издръжката на социалната система. В икономически план пандемията има катастрофални последици за много бизнеси. В замяна, ограниченията и социалната изолация дават време за подготовка на здравната система, която увеличава капацитета си и мобилизира доброволци.

Удивително е как след поредица от исторически неуспехи в България, които показаха тотално неглижиране на обикновения човек, у нас се проведе последователна, обмислена и ефективна политика за неговото спасяване. Тя е насочена включително към завръщащите се от чужбина, над 100 000 българи, които разчитат на здравната и социалната система на държавата.

На фона на всички неуспешни реформи в страната, като се започне от самия демократичен преход през 1989 г. и се мине през крещящите проблеми на здравния, демографския и социалния сектор години наред, успехът в управлението на епидемията е забележителен. Той се измерва с най-ниската за Европа смъртност от болестта, която рефлектира много важен аспект на решението: извънредната ситуация в България даде приоритет на медицинските и хуманитарни съображения пред икономическите още преди смъртността от болестта да стане ежедневие и въпреки огромното бреме, което социалната система трябва да понесе. Днес на сайта на Европейската комисия можем да прочетем, че Комисията има за свой приоритет опазването на гражданите на ЕС здрави [Официален сайт на ЕС]. България е страната, която в голяма степен успя да постигне тази цел. До края на април 2020 г., все още се поддържа относително нисък ръст на заболеваемостта, ниска смъртност, все още е възможно епидемиологично проследяване на новите случаи, съхранен е медицинския ресурс. Професионалното и компетентно управление на кризата, при това с едни от най-либералните мерки в Европа през март и април 2020 г., е огромно постижение на българския модел за справяне с епидемията.

И правителството, и Оперативният щаб понесоха много незаслужени критики в медиите. Това, в което не могат да бъдат упрекнати, е че те избраха етически правилната позиция да не превръщат здравето на нацията в заложник на идеята за икономически растеж на всяка цена.

Въвеждането на ограничения, които унищожават работни места само по себе си е трудна задача, за която е необходима широка обществена и морална подкрепа. В икономически план пандемията има катастрофални последици за много бизнеси. Голяма част от производствата не могат да работят, защото са обвързани с европейската икономика. Ограниченията върху придвижването принуждават транспортните фирми драстично да съкратят дейността си, а намаленият капацитет ги ги обрича на големи загуби. Туристическият бизнес, хотелиерството и ресторантьорството не функционират. Затворени са културният, развлекателният сектор и спортните дейности.

В тази ситуация с огромно значение и в България, и по света изпъкна ролята на социалната защита. И като европейска държава, и като член на бившия социалистически лагер, България има традиции в социалната политика, които работят през последните 25 години в условията на неолиберална пазарна икономика: всеобщо и задължително здравно осигуряване, платен отпуск за майки с деца до 2 години, държавно пенсионно осигуряване, помощ за хора в неравностойно социално положение, помощи за безработица.

След началото на епидемията в страната социалната система пое натоварването от задължителната карантина на преболедувалите и контактните лица, както и ангажимента за изплащане на обезщетения за всички съкратени, еднократни помощи за родители в неплатен отпуск и помощ за пострадалите фирми. С цел запазване на работни места, след известни спорове с бизнеса, държавата пое 60 % от заплатите на несъкратените служители и социалните осигуровки.

Когато мислят за бедствия, хората си представят земетресения, пожари, природни явления, а пандемията сякаш е едно от най-фантастичните и завари света особено неподготвен. В същото време тя е сред заплахите, които изискват най-голямо единодействие в обществото. За ограничаването ѝ значение има съдействието на всеки човек, не само на професионалистите. Вирусът SARS-CoV-2 има дълъг инкубационен период, безсимптомни заразоносители, висока степен на заразност. Все причини поради които социалната отговорност за дистанция и изолацията се оказва единствено ефективно предпазно средство до откриването на лекарство през следващите месеци и години. През този вероятно дълъг период спазването на предпазни мерки изпъква като етическо правило, с което хората могат да се пазят един друг, а заедно да пазят най-уязвимите групи от населението. Без съмнение, опазването на другия е сред най-важните етични предизвикателства на настоящата криза. А един от малкото начини хората да следват препоръките на здравните власти са финансовите мерки, които компенсират засегнатите от карантината, боледуването и закриването на работни места.

Войните и епидемиите са сред най-мощните фактори, които създават социални промени. Кризисната ситуация днес разкрива няколко големи дисбаланса на съвременното общество, които привличат внимание и може би подлежат на нови решения.

Първият от тях е глобалната свързаност на обществата и държавите, без да има глобална социална обезопасителна мрежа; липсата на работеща социална защита, която да примири икономическата необходимост със здравната криза, е един от факторите, които ще удължат и утежнят борбата с коронавируса.

Вторият дисбаланс е твърде тежкият акцент върху икономическите съображения в сферата на здравеопазването, който затруднява поддържането на здравната система в готовност да посрещне неочаквани предизвикателства, затруднява достъпа до здравеопазване за всички и лишава много хора от качествена здравна грижа.

Третият дисбаланс се състои в огромната липса на доверие в политиците и политиките. Когато човечеството е изправено пред глобална пандемия, най-естествена реакция е да има единство, обществена подкрепа и мобилизация за спирането ѝ. Вместо това, реакциите към препоръките на здравните служби показаха различна степен на съгласие с различните мерки, а в някои държави като САЩ крайно десни групировки и последователи на евангелистката църква проведоха големи протести срещу спирането на икономиката и ограничаване правата на гражданите.

В България също прави впечатление несъгласието с официалната политика и пренебрежението към антикризисните мерки. Заповедта за задължително носене на маски доведе до изпращане на 400 жалби до Върховния административен съд в средата на април. По същото време Варненският административен съд получава жалби от граждани заради спрения достъп до плажовете. В допълнение, българските медии отразяват информация как към председателя на Националния оперативен щаб са отправяни заплашителни писма и смъртни заплахи заради противоепидемичните мерки.

Несъгласието или неспазването на противоепидемичните мерки подчертава конфликт, който често съществува между личния и обществения интерес или между интересите на различни обществени групи. Но единната реакция, която породи извънредното положение, обявено в много европейски държави и у нас, е почти параноична и е пряко следствие от липсата на доверие в политиците. Анализатори от „Дойче Веле” България до „Wired в Ню Йорк дискутират „тоталитарността” в ограниченията на правата на гражданите, приликите между карантината в големия град и депресиращи дистопични идеи, опасността гражданите да станат обект на злоупотреби от следящите ги правителства, да им бъдат отнети правата да се събират и движат свободно, да се концентрира прекалено много власт в една институция.

Ситуациите и интерпретациите са толкова различни, че недоверието в политиците става проблем, който пречи дори за момент да се оцени тяхната работа позитивно. Философският подход предложен в тази статия – да се мисли за политическите, икономическите, социалните противоречия на кризата в рамките на етическа максима, е възможност да се покаже добрата работа на онези, които дават приоритет на здравето и живота, на човека като цел.

ЛИТЕРАТУРА

Ганов, Д. (2016). Как си храним капитализма. ОМДА ЕООД. URL: http://www.omda.bg/uploaded_files/files/articles/книга1__1471005708.pdf, [Посетен 18.04.2020]

Кант, И. (1974). Основи на метафизика на нравите. С., Наука и изкуство.

Кодекс 1: Кодекс за професионална етика на лекарите в България (загл. изм. – ДВ, БР. 85 ОТ 2013 г.) Издаден от Министерството на здравеопазването, Обн. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2000г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 28 Септември 2013г., https://www.lex.bg/laws/ldoc/1598070784, [Посетен 01.05.2020]

Кодекс 2: Кодекс за професионална етика на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, Утвърден със Заповед № РД-01-102 от 11 май 2015 г. на министъра на здравеопазването, Обн. ДВ. бр.45 от 19 Юни 2015г., https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136548777, [Посетен 01.05.2020]

Официален сайт на СЗО, URL: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen, [Посетен 03.05.2020]

Официален сайт на ЕС, URL: https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en, [Посетен 05.05.2020]

Open Democracy (27 April 2020) Replenished grocery stores tomorrow rely on migrants’ work today. By Susi Meret, Sergio Goffredo. URL: https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/replenished-grocery-stores-tomorrow-rely-on-migrants-work-today/, [Посетен 01.05.2020]

Open Democracy (30 април 2020) Revealed: Thousands at risk from COVID-19 in ‘dangerous’ UK call centres. By Adam Ramsay, Caroline Molloy. URL: https://www.opendemocracy.net/en/opendemocracyuk/revealed-thousands-at-risk-from-covid-19-in-dangerous-call-centres/, [Посетен 01.05.2020]

Social Europe (1 май, 2020) Valuing life differently: migrants and the coronavirus crisis, by Felix Bender and Magdalena Ulceluse, [Посетен 01.05.2020]

World Food Program, (2000) Global Report on Food Crises 2020. URL:

https://www.wfp.org/publications/2020-global-report-food-crises, [Посетен 05.05.2020]

Реклама