Международно лятно училище по биоетика „Концепцията за „здраве“ и нейните последици за проблемите с общественото здраве“ – Констанс Хесапчиева

Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 1/2021

Отзив за събитие

МЕЖДУНАРОДНО ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ПО БИОЕТИКА
„КОНЦЕПЦИЯТА ЗА „ЗДРАВЕ“ И НЕЙНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ С ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ“, 20-27.06.2021 Г., ТУТЦИНГ, ГЕРМАНИЯ

КОНСТАНС ХЕСАПЧИЕВА

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

konstans_ivova@abv.bg

Event Review

INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL OF BIOETHICS
„THE CONCEPT OF “HEALTH”
AND ITS IMPLICATIONS FOR PUBLIC HEALTH”, 20-27.06.2021 TUTZING, GERMANY

KONSTANS HESAPCHIEVA

Sofia University “St. Kliment Ohridski”

От 20 до 27 юни 2021г. в Академията за политическо образование в Тутцинг, Германия се проведе осмото международно лятно училище по биоетика с тема “The Concept ofHealthand its Implications for Public Health Issues” от проекта „Биоетиката в контекст“. Проектът е посветен на интердисциплинарната идея за интегративна биоетика, съчетаваща нормативно – етични изследвания със задълбочена философска рефлексия с конкретиката на медицинския, правния, теологичния, биологичния и икономическия поглед върху дадена проблематика. Партньори в него са университетите на Хаген, Загреб, София, Крит и Солун. Организатори на лятното училище бяха домакинът проф. д-р Михаел Шпикър, проф. д-р Томас Сьорен Хофман и д-р Маркус Кнауп от университета в Хаген.

В събитието взеха участие 15 преподаватели и 29 студенти и докторанти от университети в Австрия, Германия, Хърватия, Швейцария, Сърбия, България, Гърция, Албания и Босна и Херцеговина. Програмата на лятното училище беше интензивна и включваше лекции, семинари и студентски презентации, разделени в различни панели. Предвид епидемична обстановка, част от лекциите и семинарите се водиха онлайн, както и част от студентските панели.

Програмата откри проф. д-р Михаел Фукс от университета в Линц с доклад на тема „Здраве”: всекидневен термин и философска рефлексия“. След това проф. д-р Хофман направи разграничението между индивидуално и обществено здраве и свързаните с тях основни етически принципи в доклада си „Какво означава индивидуалното „здраве“ – и какво е „общественото здраве“?“. Последваха доклади и изследвания, разглеждащи актуалните етични, медицински и правни проблеми по отношение на здравето в различни перспективи и по отношение на общественото здраве. Застъпиха се проблемите за уважението към автономията, ценността на човешкия живот, социалните перспективи на геномните изследвания и водещите етични принципи на общественото здраве в контекста на епидемичната обстановка, в която живеем.

Организаторите на събитието бяха подготвили културна програма за участниците в лятното училище. Тя включваше посещение на музея на открито Freilichtmuseum Glentleiten, пренасящ посетителите в селския бит, занаяти и сечива от миналото. Последва приятна екскурзия в полите на Алпите и обиколка на живописното градче Митенвалд, известно с красиво изрисуваните фасади на къщите в алпийски стил и производството на цигулки.

Семинарите, студентските представяния и интересните дискусии, протичащи след лекциите дадоха възможност на студентите да обсъдят своите научни интереси и изследвания, да получат обратна връзка и да създадат международни контакти, приятелства и идеи за бъдещи съвместни проекти.

Студентите и докторантите от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ взеха участие в лятното училище с презентации, посветени на темите за здравето и болестта, анализирани през различни философски концепции, за ваксините, медицинския триаж и патернализма в медицината.

Последна беше лекцията на проф. Елени Калокаирину от университета в Солун, която представи доклада си „Индивидуално и обществено здраве: от лична отговорност към взаимно доверие и солидарност” и закри програмата на лятното училище със семинар, посветен на обсъждането на текстове, разглеждащи връзката между етика, религия и трансхуманизъм.

Реклама