Продължение на библиографските указатели на етически рубрики в българската философска периодика IV – Емилия В. Маринова

Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 1/2019

ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА БИБЛИОГРАФСКИТЕ УКАЗАТЕЛИ НА ЕТИЧЕСКИТЕ РУБРИКИ В БЪЛГАРСКАТА ФИЛОСОФСКА ПЕРИОДИКА IV

ЕМИЛИЯ В. МАРИНОВА

Списание „Етически изследвания“

editor@jesbg.com

CONTINUATION OF THE BIBLIOGRAPHY INDEX OF ETHICS RUBRICS IN THE BULGARIAN PHILOSOPHICAL PERIODICALS IV

EMILIA V. MARINOVA

Journal „Ethical Studies“

Списание „Етически изследвания“ продължава да публикува библиографски указатели на етическите рубрики в българската философска периодика. Ние не се стремим да направим библиография на етическите текстове в българската философска периодика. Интересува ни как етиката завоюва място в нея чрез обособяване на специализирани етически рубрики. В настоящия брой публикуваме извадка от библиографския указател на „Годишник на катедрите по диалектически и исторически материализъм при ВУЗ” (1966-1981 г.), в неговия предходник „Годишник на катедрите по марксизъм-ленинизъм при ВУЗ” (1961-1966), както и в наследника му – „Годишник на катедрите по марксизъм-ленинизъм при ВУЗ” – серия „Диалектически и исторически материализъм” (1982-1989). Тези издания се отпечатват в от една до четири книжки годишно, някои от които съвместно – в поредни номера на 20 тома. В тях са поместени статии и студии от автори, като някои са придружени от резюмета на руски и западни езици (английски, френски и немски). Те не са разпределени в рубрики.

В Библиографския указател на проф. Добрин Тодоров статиите и студиите са подредени според съществувалото през тоталитарния период специфично деление на философските дисциплини. Авторът се е спрял на следните рубрики: „Диалектически материализъм”, „Етика” „Естетика” „Идеологическо образование и възпитание“, „Исторически материализъм и социология”, „Мирогледно-методологическа и идеологическата функция на учебния процес във ВУЗ“, „Философски въпроси на естествознанието и частните науки”, „История на философията и критика на буржоазната философия”, „Логика”, „Теория и методика на преподаването на философия“ „Научен атеизъм” и „Научен комунизъм”. Прави впечатление, че в рубриката „Етика“ са включени осем публикации, малко повече от тези в рубриките „Логика“ (три публикации), „Естетика“ (седем публикации) и „Научен комунизъм“ (три публикации). Най-обемни са рубриките, свързани с академичното образование по философия и мирогледно-методологическите и идеологическите проблеми на учебния процес във ВУЗ.

Забележително е също, че в рубриките, свързани с академичното философско образование и философските въпроси на частните науки и техниката откриваме текстове на известни в българската марксистка етика фигури (Янко Янчев, Македония Коларова, Донка Александрова, Васил Тасев, Росина Данкова и др.) , а също така и на млади етици, които са в началото на своя академичен път (Даниела Сотирова и др.).

ГЛАВЕН РЕДАКТОР

Доц. д-р Емилия В. Маринова

Реклама