Въведение към библиографски указатели на етическите рубрики в българската философска периодика – Емилия В. Маринова

Сп. „Етически изследвания“, бр. 2/2017

ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛИ НА ЕТИЧЕСКИТЕ РУБРИКИ
В БЪЛГАРСКАТА ФИЛОСОФСКА ПЕРИОДИКА

ЕМИЛИЯ В. МАРИНОВА

Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

ema_marinova@abv.bg

INTRODUCTION TO THE BIBLIOGRAPHY INDEX OF ETHICS RUBRICS
IN THE BULGARIAN PHILOSOPHICAL PERIODICALS

EMILIA V. MARINOVA

Списание „Етически изследвания“ започва да публикува библиографски указатели на етическите рубрики в българската философска периодика. Ние нямаме задачата да направим библиография на всички публикации с етическо сърце. Интересува ни как в специализираната философска периодика етиката завоюва лично пространство чрез обособяване на специализирани етически рубрики.

Публикуваме три библиографски указателя на издания, които са част от философската култура в началото или в средата на миналия век. „Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“ се издава от 1907 година насам, списание „Философски преглед“ – от 1929 до 1943, а Известия на Института по философия при БАН“ – от 1954 до 1974 г. Това са три издания, които отразяват българския философския живот преди едно столетие – факт, който ги прави привлекателни и провокативни.

Запазваме структурата на пълните библиографски указатели, за да има яснота за мястото на етическите рубрики в цялостното съдържание и структурата на съответното издание.

Всички представени в броя указатели са съставени от проф. Добрин Тодоров (МГУ „Св. Иван Рилски”).

Реклама