За българската етика и съвременните морални рискове – Главен редактор Емилия В. Маринова

Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 1/2019

ЗА БЪЛГАРСКАТА ЕТИКА И СЪВРЕМЕННИТЕ

МОРАЛНИ РИСКОВЕ

ГЛАВЕН РЕДАКТОР – ЕМИЛИЯ В. МАРИНОВА

Сп. „Етически изследвания“

editor@jesbg.com

ON THE BULGARIAN ETHICS AND THE CONTEMPORARY

MORAL RISKS

EDITOR-IN-CHIEF – EMILIA V. MARINOVA

Journal „Ethical Studies“

Уважаеми Читателю!

В настоящия брой 4, кн. 1 за 2019 г. продължаваме да публикуваме текстовете, дискутирани по време на Четиринадесетата национална конференция по етика „Българската етика – традиции и хоризонти“, посветена на 70-годишния юбилей на българската академична философия и на 50 години от създаването на етическо научно звено в рамките на Българска академия на науките.

Тематично текстовете продължават дискусията за етическото образование в България и за съвременните форми на етическа регулация. Обосновават се достойнствата на обучението по приложна етика. Дискутира се важната тема за собствеността върху пациентската информация.

В отделна рубрика публикуваме изследвания, посветени на етическите рискове на съвременността. Подбрани са три актуални за българското общество теми, интерпретирани през призмата на моралните ценности. Представен е оригинален анализ на бежанския проблем и кризата на толерантността у нас. С изследване от областта на медицинската етика представяме нашия най-млад член на екипа. Със статията за биологичната и дигиталната памет в битка за субекта анонсираме темата на петнадесетата национална конференция по етика „Етика и технологичен риск“, която ще се проведе на 11-13 ноември 2019 г. в Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“, организирана съвместно от секция „Етически изследвания“ към ИИОЗ-БАН и Катедра „Логика, етика и естетика“ към Философски факултет на СУ.

Продължаваме да публикуваме и извадка на етическите рубрики във философската периодика у нас, като целта е да се проследи кога се обособяват те и каква е тежестта им по отношение на останалите философски рубрики.

В броя е застъпена и рубриката „Отзиви, рецензии, научни съобщения“.

Приятно четене!

ГЛАВЕН РЕДАКТОР

Доц. д-р Емилия В. Маринова

Реклама