Продължение на библиографските указатели на етически рубрики в българската философска периодика III – Редакционна колегия

Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 1/2018

ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА БИБЛИОГРАФСКИТЕ УКАЗАТЕЛИ НА ЕТИЧЕСКИТЕ РУБРИКИ В БЪЛГАРСКАТА ФИЛОСОФСКА ПЕРИОДИКА III

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

editor@jesbg.com

CONTINUATION OF THE BIBLIOGRAPHY INDEX OF ETHICS RUBRICS IN THE BULGARIAN PHILOSOPHICAL PERIODICALS III

EDITORIAL BOARD

Journal „Ethical Studies“

Списание „Етически изследвания“ продължава да публикува библиографски указатели на етическите рубрики в българската философска периодика. Ние нямаме задачата да направим библиография на всички публикации с етическо сърце. Интересува ни как в специализираната философска периодика етиката завоюва лично пространство чрез обособяване на специализирани етически рубрики.

В настоящия брой публикуваме извадка от библиографския указател на етическите рубрики в „ИЗВЕСТИЯ”(1957-1964), /„НАУЧНИ ТРУДОВЕ”(1965-1990) на АОНСУ при ЦК на БКП – философски серии.

Поради разнообразната тематика на философските рубрики в Указателя студиите са подредени според съществувалото тогава специфично деление на философските дисциплини: „Диалектически материализъм”; „Исторически материализъм и социология”; „Философски въпроси на естествознанието и частните науки”; „История на философията и критика на буржоазната философия”; „Логика и психология”; „Естетика и етика”; „Научен атеизъм.

По своя обем етическата рубрика не е много голяма, за разлика от „Научен атеизъм“ и „Исторически материализъм и социология”.

Запазваме структурата на пълния библиографски указател, за да се види по-ясно мястото на етическите рубрики в цялостното съдържание и структурата на изданието.

ГЛАВЕН РЕДАКТОР

Доц. д-р Емилия В. Маринова

Реклама