Библиографски указатели на етически рубрики в българската философска периодика III – Добрин Тодоров

Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 1/2018

БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛИ НА ЕТИЧЕСКИТЕ РУБРИКИ В БЪЛГАРСКАТА ФИЛОСОФСКА ПЕРИОДИКА III

ДОБРИН ТОДОРОВ

МГУ „Св. Иван Рилски“, София

dobrintodorov61@abv.bg

BIBLIOGRAPHY INDEX OF ETHICS RUBRICS IN THE BULGARIAN PHILOSOPHICAL PERIODICALS III

DOBRIN TODOROV

MGU „St. Ivan Rilski“, Sofia

БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ

на философските текстове в „ИЗВЕСТИЯ”/„НАУЧНИ ТРУДОВЕ”

на АОНСУ при ЦК на БКП – философски серии

(Етически рубрики)

Философски текстове в „ИЗВЕСТИЯ” (1957-1964), респ. „НАУЧНИ ТРУДОВЕ” (1965-1990), на Висшата партийна школа „Станке Димитров”, съотв. Академия за обществени науки и социално управление (АОНСУ) при ЦК на БКП, се публикуват първоначално (1957-1958) в общи томове, а впоследствие в различни поредици на това издание: отдел „Философия, език и литература” (1959-1970), отдел „Философия, научен комунизъм, социология” (1971-1972), серия „Философия, социология, научен комунизъм, социална психология” (1973-1974), серия „Философия” (1972-1989).

Отначало те се издават в по един том годишно, а в някои следващи години се публикува в два и повече тома. До 1982 г. „философските” томове се публикуват успоредно с други серии при обща номерация, а от 1983 г. формират самостоятелна поредица със свои поредни номера, започваща от том първи. В петдесет и двата тома са поместени над 340 текста (статии, студии и монографии) от близо 170 автори, като някои са придружени от резюмета на руски и западни езици (английски, френски или немски).

Поради разнообразната им тематика в Указателя студиите са подредени според съществувалото през тоталитарния период специфично деление на философските дисциплини: „Диалектически материализъм”; „Исторически материализъм и социология”; „Философски въпроси на естествознанието и частните науки”; „История на философията и критика на буржоазната философия”; „Логика и психология”; „Естетика и етика”; „Научен атеизъм”. Запазена е и присъстващата в един от томовете (т. 30) рубрика „Дискусии”.

Във всеки раздел студиите са подредени според азбучната подредба на имената на авторите им, а тези от един и същ автор са дадени в хронологичен ред.

Диалектически материализъм

Естетика

Етика

Ален, Мигдалия Моралните ценности като социално-историческо явление, T. 10 – „Философия”, 1986, 123-146.

Баръмов, Стойно Етическото учение на Лудвиг Фойербах, Т. 9 – „Философия, език и литература”, 1961, 55-71.

Грозданова, Зравка Социална адаптация и конформизъм, Т. 90 – „Философия”, 1977, 229-265; Конформизмът на личността – форма на социално-психическа адаптация, Т. 101 – „Философия”, 1978, 141-186.

Димитрова, Кунка Структура на социалистическия морал, Т. 41 – „Философия, език и литература”, 1968, 215-243.

Каратанчев, Стоил Същност, корени и основни етапи на идеологията на индивидуализма, Т. 27 – „Философия, език и литература”, 1965, 67-108.

Карталов, Асен Развитие на семейно-брачните отношения при социализма и прехода към комунизма, Т. 21 – „Философия, език и литература”, 1964, 72-110; Същност и форми на моралните стимули към труда при социализма, Т. 30 – „Философия, език и литература”, 1966, 215-250.

Колчев, Стефан Произход и социализация на нравствените обществени отношения, Т. 115 – „Философия”, 1980, 137-170; Моралните мотиви – вътрешна причина за нравствената активност на личността, T. 2 – „Философия”, 1983, 183-211.

Костадинов, Костадин Същност и характерни особености на оптимизма и песимизма като обществено явление, T. 2 – „Философия”, 1983, 155-179.

Матеев, Гено Нравствено-политически аспекти на трудовата активност в производствения колектив, Т. 110 – „Философия”, 1979, 126-164; Нравствени аспекти на социалистическата организация и трудовата активност на производствения колектив, Т. 134 – „Философия”, 1982, 159-191; Нравствената активност на социалистическата личност, T. 4 – „Философия”, 1984, 88-113.

Наскинов, Христо Проблемът за смисъла на живота в добуржоазната история на етическата мисъл, Т. 90 – „Философия”, 1977, 123-156; Проблемът за смисъла на живота в буржоазната етика, Т. 94 – „Философия”, 1977, 55-91; Социалистическият начин на живот и нравственото формиране на личността, Т. 115 – „Философия”, 1980, 36-104.

Нейков, Александър Диалектика на нравствена свобода и отговорност в субекта на управлението при социализма, Т. 94 – „Философия”, 1977, 204-240.

Нейковалиева, Росица Комунистическият нравствен идеал като философско-етически проблем, T. 11„Философия”, 1987, 104-125.

Николов, Цветан Отношението към труда като нравствена проблема, Т. 32 – „Философия, език и литература”, 1967, 151-182.

Цонков, Гено Индивидуализмът – морал на експлоататорските класи и отрицание на колективизма, Т. 21 – „Философия, език и литература”, 1964, 35-71; Диалектическата връзка и взаимодействие между колективизма и хуманизма, Т. 23 – „Философия, език и литература”, 1965, 117-141; Относно диалектическата връзка на категориите скромност и гордост, Т. 27 – „Философия, език и литература”, 1965, 5-28; Ленинският етап в развитието на марксистката етика, Т. 43 – „Ленинизмът – марксизъм на нашата епоха”, 1970, 253-278.

Исторически материализъм и социология

История на философията и критика на буржоазната философия

Научен атеизъм

Научен комунизъм

Философски въпроси на естествознанието и частните науки

Дискусии

Съставил: Добрин Тодоров

Реклама