Библиографски указатели на етическите рубрики в българската философска периодика II – Добрин Тодоров

Сп. „Етически изследвания“, бр. 2, кн. 2/2017

БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛИ НА ЕТИЧЕСКИТЕ РУБРИКИ
В БЪЛГАРСКАТА ФИЛОСОФСКА ПЕРИОДИКА II

ДОБРИН ТОДОРОВ

МГУ „Св. Иван Рилски“

dobrintodorov61@abv.bg

BIBLIOGRAPHY INDEX OF ETHICS RUBRICS
IN THE BULGARIAN PHILOSOPHICAL PERIODICALS II

DOBRIN TODOROV

MGU „St. Ivan Rilski“

БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ

на списание „Философска мисъл”

Съставил: Добрин Тодоров

Списание „Философска мисъл” излиза между 1945 и 1991 г. От него са публикувани 503 броя, в които са отпечатани над 5500 текста на повече от 1500 автори.

Пълният библиографски указател обхваща всички публикувани в списанието текстове без тези с технологично предназначение. Текстовете са отделени в четири големи части. Първата включва текстове с директивен характер: документи, имащи отношение към дейността на философските работници от страната (напр. „Официални материали”); уводни и редакционни статии; текстове с пояснителен характер (напр. „Въпроси и отговори”, „Лекции и консултации”, „В помощ на пропагандиста”) и др. Към втората му част са отнесени авторските текстове, в които се изразяват определени лични изследователски позиции, към третата – тези с нетеоретичен характер, а към четвъртата – публикации с информационно предназначение. Текстовете от втората част са отнесени както към рубриките, обособени допълнително в публикуваните досега три библиографски указателя – Десет години сп. „Философска мисъл” (1954, № 6), Двадесет и пет години сп. „Философска мисъл” (1970, № 9), Тридесет години списание „Философска мисъл” (1975, № 8) и в Азбучния указател на авторите (1954, № 6), така и създадените при отпечатването им в изданието. Тъй като огромната част от тях – най-вече тези публикувани до 1979 г., са отпечатани, без да бъдат включени в конкретна рубрика, авторите на указателите са били принудени да създадат допълнително определени рубрики, в които да ги включат. Тези рубрики са няколко вида: 1/ специфичните раздели на „Марксистко-ленинската философия” („Диалектически материализъм”, „Исторически материализъм и социология”, „Философски въпроси на естествознанието и частните науки”, „Научен атеизъм”, „Научен комунизъм”, „Критика на буржоазната философия и социология” и др.), 2/ традиционните области на философията („Етика”, „Естетика”, „История на философията”, „Логика” и пр.), 3/ разделът „Психология и педагогика”, който е обособен, заради присъствието в изданието на редица психологически и педагогически текстове и пр. Тези вторично създадени рубрики са маркирани по различен начин (чрез подчертаване) от изрично създадените от редколегията, които са почернени (напр. „Дискусии и обсъждания”). Нарочно са запазени рубриките, които редакторите на изданието са създали през годините – както трайни (напр. „Към въпроса за нашето идеологическо наследство”, „Към историята на философията и науката”, „Към критика на буржоазната идеология”), така и ситуативно съществували (напр. „Тридесет години от Великата Октомврийска Социалистическа Революция”).

В четвъртата част са включени рубриките, в които са отнесени текстове с информационно предназначение („Критика и библиография”, „Философско-научен живот” и пр.), които нямат изследователски характер.

В Указателя всички текстове са подредени по азбучен ред на фамилните имена на авторите, като тези от един и същ автор са разположени хронологично. За всеки текст е посочен както броят, респ. годината през която е отпечатан, така и страниците на които е публикуван. За улеснение на читателя в този указател е направено вътрешно структуриране на основните части, в които са обособени отделни раздели, съдържащи рубрики от сходен тип.

I. ДИРЕКТИВНИ ТЕКСТОВЕ

Раздел 1. Партийно-политически документи

Документ

Ориентири

Официални материали

Tекстове на партийни ръководители

Раздел 2. Предписателно-разяснителни текстове

В помощ на пропагандиста по философия

Въпроси и отговори

Консултация

Лекции и консултации

Уводни и редакционни статии

Раздел 3. Политико-идеологически текстове

Актуална тема

Актуални проблеми

XI конгрес на Българската комунистическа партия

Към националната партийна конференция

Към проблемите на Националната партийна конференция

Под знака на ХII партиен конгрес

Пред ХII конгрес на Комсомола

Проблеми на идеологията

Проблеми на Националната партийна конференция

Разцвет на съветската наука

Юлският пленум на ЦК на БКП и философията

II. АВТОРСКИ ТЕОРЕТИЧНИ ТЕКСТОВЕ

Раздел 1. Оригинални произведения (и коментари към тях)

Из произведенията на класиците

Из философския архив

Класици на философията

Философи на ХХ век

Философска класика

Философски архив

Философски извори

Философски текст без коментар

Философски текст с коментар

Раздел 2. Проблеми

Актуални проблеми на историческия материализъм

Актуални проблеми на науката

Вечни” проблеми

Въпроси на философското образование

Въпроси на философското познание

Глобални проблеми на съвременността

Естетически проблеми

Естетически проблеми на музиката

Етика на промяната

Георгиев, Георги Етиката в правото, 1991, № 5, 66-73.

Киров, Димитър Константни нравствени феномени, 1991, № 5, 59-66.

Лазаров, Максим Ценности и социални иновации, 1991, № 5, 44-53.

Нешев, Кирил Моралът на промяната, 1991, № 5, 53-59.

Етическият свят на човека

Маринова, Емилия Човекът в конфликта на ценностите, 1991, № 5, 13-18.

Михайлов, Николай Човекът в етическото познание, 1991, № 5, 18-23.

Проданов, Васил Как е възможен новият човек?, 1991, № 5, 3-13.

Животът, смъртта, философията

Иванова, Росица Проблемът за самоубийствата – основни подходи в суицидологията, 1991, № 6, с. 70-80.

Пенов, Стефан Психиката като реалност и битието на човешкия дух, 1991, № 6, с. 51-60.

Слаников, Иван Психология на идеята за безсмъртието, 1991, № 6, с. 61-70.

За обществените противоречия

За природата на математиката

За теоретическото познание

За фундаменталните науки

Интелигенцията и съвременният свят

Квантова механика: философски въпроси

Метанаучни” проблеми

Методологически въпроси на научното познание

Методологически проблеми

Методологически проблеми на науката

Методологически проблеми на научното познание

Методологически проблеми на обществознанието

Методологически проблеми на познанието

Методологически проблеми на природознанието

Методологически проблеми на физкултурните науки

Методологически проблеми на частните науки

Методологически проблеми на частнонаучното познание

Нравствени императиви на съвременния свят

Арабаджиев, Георги Морално-политически предизвикателства, 1991, № 5, 99-113.

Динев, Валери Биологична основа на човешкия морал и поведение, 1991, № 5, 74-80.

Станков, Димитър Нравствено-екологичен императив, 1991, № 5, 81-89.

Хемпел, Ханс-Петер Генно инженерство и морал, 1991, № 5, 89-99.

Проблеми на гносеологията

Проблеми на диалектиката

Проблеми на естетиката

Проблеми на етиката

Видева, Недялка Платон: благото като ценност, 1983, № 4, 78-87; Етиката като диференциална онтология, 1984, № 1, 63-72.

Нешев, Кирил Морал и параморал, 1983, № 7, 89-96; Общуване и морал, 1984, № 1, 56-62.

Николова, Вероника Етика и практика /Бележки във връзка с една дискусия/, 1983, № 4, 88-98.

Проданов, Васил Немарксистката етика през осемдесетте години /От метаетика към нормативна и приложна етика/ (Ч. I), 1984, № 1, 40-55; (Ч. II), 1984, № 3, 81-95.

Райзър, Джон Смисълът на живота като социална задача, 1983, № 7, 97-103.

Семов, Моис За съотношението между материалните и моралните стимули и мотиви за труд, 1983, № 7, 75-88.

Проблеми на етиката и естетиката

Данев, Паньо Специфика на вътрешнопартийните нравствени отношения, 1984, № 2, 51-60.

Хубенова, Цветана Сатиричната истина, 1984, № 2, 61-66.

Проблеми на интелектуализацията

Проблеми на историческия материализъм

Проблеми на историята на българската философия

Проблеми на историята на философията

Проблеми на историята на философията и критика

на буржоазната идеология

Проблеми на логиката

Проблеми на логиката и гносеологията

Проблеми на материалистическата диалектика

Проблеми на методологията

Проблеми на методологията на науката

Проблеми на методологията на научното познание

Проблеми на наукознанието

Проблеми на научното познание

Проблеми на научно-техническия прогрес

Проблеми на онтологията

Проблеми на познанието

Проблеми на преустройството на духовната сфера

Проблеми на семиотиката

Проблеми на теорията на познанието

Проблеми на техническия прогрес

Схващането за целостността и проблеми на съвременната физика

Философия и преустройство

Философски проблеми на качеството

Философски проблеми на научно-техническия прогрес

Философски проблеми на физиката

Философско-методологически въпроси на научното познание

Философско-методологически въпроси на природознанието

Философско-методологически проблеми

Философско-методологически проблеми на научното познание

Философско-методологически проблеми на частните науки

Философско-методологически и светогледни проблеми на физиката

Философско-социологически проблеми

Човекът в променящия се свят

Арабаджиев, Георги Социална среда и личност, 1990, № 6, с. 129-142.

Нешев, Кирил Нравствените ценности и личността днес, 1990, № 6, с. 122-129.

Раздел 3. Идеи

Естетическа теория

Из историята на културата

Из историята на марксистко-ленинската философска мисъл в България

Из класическото наследство

Из нашето наследство

Из философското наследство

Индийска философия на езика

Историко-философски изследвания

Конструктивизмът в математиката57.

Критика на буржоазната идеология

Критика на буржоазната социология на науката

Критика на буржоазната философия

Критика на буржоазната философия и ревизионизма

Критика на буржоазната философия и социология

Критика на немарксистки концепции

Критика на съвременните немарксистки концепции

Към въпроса за нашето идеологическо наследство

Към историята на философията и науките

Към критика на буржоазната идеология

Към 50-годишнината от създаването на квантовата механика

Към програмата “Айнщайн”

Към формирането на марксизма

Марксизмът и съвременният свят

Марксизъм и културознание

Непреходни и актуални теми

От логическа гледна точка

Съвременни философски възгледи

Съвременни философски идеи

Съвременни философски идеи. Постмодернизъм.

Феминизъм и постмодернизъм

Философски изследвания

Раздел 4. Понятия и категории

За материалното и идеалното

Категории на философията

Отговорност и вина

Митев, Петър-Емил Философията пред посттоталитарните дилеми, 1991, № 10, 95-103.

Философски категории

Раздел 5. Философски дисциплини

Диалектика

Диалектически материализъм

Естетика

Естетика, етика

Спасова, Правда За етиката на декадентството, 1988, № 5, 59-65.

Етика

Ангелов, Николай Съвестта като категория на етиката и нейната диалектика, 1972, № 3, 78-86.

Ангелов, Стефан Проблемът за личността и съвременната буржоазна философия и социо­логия, 1961, № 4, 100-105; Комунизмът и реалният хуманизъм, 1961, № 6, 16-29.

Бонин, Ганчо Мястото на дълга в социалната структура на личността, 1972, № 1, 64-74; Героичното от етична гледна точка, 1978, № 4, 69-75.

Ботев, Тоньо За същността на моралните стимули, 1963, № 4, 90-103.

Вичев, Васил Някои социологически аспекти на формирането на личността, 1969, № 3, 36-45; Критиката като проява на нравственото съзнание, 1970, № 7, 72-80; За някои гранични проблеми на етиката и социалната психология, 1971, № 3, 72-80; Относно генезиса и регулативната функция на морала, 1972, № 8, 61-70; За спецификата на нравстве­ните отношения, 1977, № 2, 62-71.

Вълкова, Василка Етиката и принципите на морала, 1973, № 4, 63-72.
Гак, Г. За моралния кодекс на строителите на комунизма, 1962, № 3, 10-16.

Ганжин, В. Т. Познанието в морала и етиката, 1977, № 10, 70-79.

Георгиев, Димитър Научно-техническата революция и всестранното развитие на личността, 1973, № 10, 56-65; Хуманизмът и научно-техническата революция, 1974, № 3, 59-68.

Герман, Ш. М. Партийност и художественост, 1969, № 6, 54-60.

Гиргинов, Гиргин Формирането на научен мироглед – главното в комунистическото възпитание на младежта, 1968, № 3, 3-11.

Горчев, Стоян Относно насочеността на личността, 1972, № 6, 41-48.

Гулиан, К. Й. За практическото и теоретическо значение на марксическата етика, 1957, № 1, 26-40.

Гърдев, Диньо Социалистическият тип личност, 1972, № 12, 29-39.

Данев, Паньо Същност и специфика на морала като обществено явление, 1969, № 4, 73-81; Политически функции на морала, 1971, № 4, 30-38; Ролята на нравствените и по­литическите мотиви в поведението на личността при социализма, 1972, № 2, 59-67.

Дейков, Александър Науката и ценностите като духовно-практическо отношение на човека към действителността, 1973, № 12, 75-82.

Делчева, Емилия Проблемата за ценностите в естетиката на Николай Хартман, 1974, № 9, 80-88.

Димитрова, К. Взаимоотношение между структура и функция на социалистическия морал, 1971, № 7, 88-93.

Драмалиев, Любомир Някои характерни черти на нравствеността като форма на обществе­ното съзнание, 1965, № 6, 29-40; Етиката на Нитче, 1970, № 8, 94-101; По някои етико-политически аспекти на героичното, 1978, № 2, 85-93.

Дробницки, О. Г. Познание и ценности, 1973, № 5, 95-99.

Дъчева, Тодора Традиция и развитие, 1967, № 1, 89-101.

Зелени, Индржих Рационалност и нравственост, 1978, № 9, 63-73.

Ирибаджаков, Николай Георги Димитров за съдържанието и ролята на комунистическия морал в борбата за построяването на социализма, 1951, № 2, 51-79.

Киров, Кирил Съвестта, 1989, № 8, 99-106.

Коен, Мати Инженерната етика и научно-техническата революция, 1986, № 5, 70-82.

Козинг, Алфред Научно-техническата революция и социалистическия хуманизъм, 1973, № 12, 37-42.

Колчев, Стефан Тъждествени ли са категориите нравственост и морал?, 1968, № 11, 67-75.

Коцева-Коларова, Македония Нравствена свобода и нравствена отговорност, 1966, № 5, 90-101.

Лалева, Румяна Моделът на общуването в етиката на емотивизма, 1986, № 5, 58-69.

Митев, Петър-Емил Марксовият подход към проблемата за човека, 1969, № 10, 32-42.

Момов, Васил Някои социално-етични проблеми на младежкото обществено самоуправле­ние в средните училища, 1965, № 5, 30-45; Психологически аспект на процеса на реализацията на нравствената норма в поведението на човека, 1966, № 4, 32-43; Нравствена норма и нравствен дълг, 1967, № 2, 77-88; Норма и дължимо поведение, 1968, № 6, 78-85.

Нарски, С. Н. Проблемите за „човешката природа” в ранните трудове на Карл Маркс, 1968, № 3, 23-31.

Нейков, Петър Тенденции в развитието на етическата мисъл през Българското възраждане, 1989, № 2, 63-72.

Нешев, Кирил Щрихи към портрета на полуинтелигента /Есе/, 1968, № 6, 98-103; Относно по­нятието висше благо, 1969, № 9, 80-88; Общество, човек, морална норма, 1973, № 8, 99-106; Теорията на Кант за моралната цел, 1974, № 4, 58-66; За доброто, 1989, № 2, 55-62; Смисълът на злото, 1989, № 8, 90-98; Злото като смърт, 1991, № 4, с. 109-116.

Николов, Никола В защита на един възглед за отживелиците при социализма, 1971, № 5, 97-103.

Николов, Николай Ценности и ценностно битие, 1971, № 7, 94-100; За същността на апробативната оценка, 1972, № 7, 91-99.

Павлов, Тодор Личност и свобода, 1971, № 10, 3-9.

Попов, Иван Хулиганството – нравствен въпрос на нашето всекидневие, 1962, № 5, 18-31; Нравствени проблеми в устава на Партията, 1962, № 6, 57-69.

Попов, Стойко За идеала, смисъла на живота и щастието, 1966, № 2, 89-99; Комунистиче­ското възпитание на трудещите се и младежта – първостепенна задача на партията и обществото, 1971, № 9, 28-38; Потребности, интереси и възпитание в нашето социалистическо общество, 1973, № 6, 25-34.

Проданов, Васил Познание и ценност в буржоазната етика, 1975, № 6, 75-84.

Самарска, Е. А. Хуманизмът и науката, 1973, № 11, 74-80.

Семов, Моис За изграждащото се у нас социалистическо семейство, 1957, № 5, 104-126; За качествените изменения в нравственото съзнание и поведение на трудещите се у нас, 1960, № 1, 62-75; В. И. Ленин по някои основни въпроси на марксистката етика, 1960, № 2, 132-149; Нарушенията на принципите на социализма и остатъците от буржоазния морал, 1962, № 5, 32-48; За социалистическото и комунистическото отношение към труда, 1963, № 2, 3-15; Някои причини за изоставането на нравственото съзнание от развитието на общественото битие, 1964, № 1, 24-39; За моралния облик на новия човек, 1964, № 4, 74-89; Социалистическо разпределение, материална осигуреност и морал, 1968, № 9, 71-81.

Слаников, Иван Категорията щастие като нравствен проблем, 1965, № 2, 84-95; Щасти­ето и възрастовите периоди на човешкото развитие, 1968, № 9, 62-70; Щастие и потребности, 1976, № 12, 56-65.

Станков, Димитър Нравствено-етически проблеми в творчеството на Иван Хаджийски, 1970, № 12, 104-112; Нравствените норми – основни морални средства, 1971, № 5, 71-80; Идеологически нравствени отношения, 1971, № 9, 48-57; Типология на ко­мунистическите нравствени изисквания, 1972, № 5, 85-91; Комунистическите нрав­ствени норми като социални регулатори, 1973, № 5, 54-63; Комунистическият морал като нормативно ценностна система, 1974, № 1, 104-114; Моралният облик на новия човек, 1975, № 2, 41-53; Нравствена култура, 1975, № 12, 105-113; Морал и културно поведение, 1977, № 4, 62-71; Дължимо и съществуващо в морала, 1978, № 6, 52-61; Социалистическа нравствена революция, 1979, № 8, 50-59.

Тасев, Васил Проблемата за ценностите в светлината на историческия материализъм, 1971, № 1, 37-46.

Тодоров, Костадин Комунистическият морал – висше стъпало в моралния прогрес на човечеството, 1966, № 3, 38-47; Общественото мнение за моралния лик на новия човек, 1974, №11, 54-65.

Тодоров, Тодор Етика и философия, 1976, № 11, 104-112.

Тодорова, Волга Проблемата за добродетелта в домарксовата етика, 1975, № 7, 72-81.

Троянов, Димитър Моралните фактори в колективите за комунистически труд, 1968, № 8, 28-35; Емоции и морал, 1969, № 12, 61-69.

Харчев, А. Г. Етика и философия, 1971, № 8, 64-71; Интернационалното и националното в моралните ценности на социалистическото общество, 1974, № 7, 71-81.

Христова, Станка Нравствен избор и оценъчни критерии, 1975, № 4, 81-89.

Царегородцев, Г. И. По някои етически проблеми на медицината, 1969, № 1, 49-53.

Ценков, Борис Щастието като етическа категория, 1961, № 5, 33-47; Относно категорията съвест, 1969, № 11, 67-74.

Цонков, Гено Състояние и задачи на етиката у нас, 1959, № 6, 134-138; Колективизмът – основна черта на комунистическия морал, 1960, № 6, 114-131; Колективизъм и дълг, 1964, № 2, 61-77; Октомврийската социалистическа революция и развитието на комунистическия морал, 1967, № 4, 53-65; Социални, гносеологически и социалнопсихологически корени на националния нихилизъм, 1968, № 1, 37-49; Нравственото възпитание – важен фактор в системата на социалното управление, 1968, № 11, 14-22; Деветосептемврийската победа и развитието на ко­мунистическия морал в нашата страна, 1969, № 7, 107-118; Приносът на В. И. Ле­нин за изграждане научните основи на нравственото комунистическо възпитание, 1970, № 2, 83-92; Духовното развитие на българския народ в условията на социа­лизма, 1970, № 9, 50-59; Проблемата за задоволяването на материалните и духов­ните потребности на хората на сегашния етап и формирането на новия човек, 1973, № 6, 3-11; Хуманизъм, антихуманизъм и техническата революция, 1973, № 1, 90-96; Комунистическата нравственост – движеща сила в развитието на нашето общество, 1974, № 10, 3-12.

Чернокожева, Елка Развлечението – кръстопът на морални дискусии, 1988, № 11, 69-80.

Юрукова, Марина Антимарксистката същност на мита за „всеобщия хуманизъм”, 1973, № 9, 58-66.

Янчев, Янко Проблемата за доверието, 1969, № 6, 45-53.

Яхиел, Нико Морално-политическото единство на трудещите се у нас, 1954, № 5, 3-20.

Исторически материализъм и социология

История на българската философска мисъл

История на естетиката

История на философията

История на философията и науката

История на философската мисъл

История на философската мисъл в България

Критика на буржоазната философия и социология

Културология и естетика

Логика

Логика и история на логиката

Методология на научното познание /В памет на Сава Петров/

Методология на физиката

Научен атеизъм

Научен комунизъм

Психология и педагогика

Теория на познанието

Философски въпроси на естествознанието и на частните науки

Философски въпроси на образованието

Философия на науката

Раздел 6. Връзки в познанието

Диалектика и познание

Диалектика, методология, познание

Естетика и култура

Естетика и съвременност

Естетика и творчество

Естетика, критика и литературознание

Идеология и политика

Изкуство и критерии

Изкуство и култура

Информатика и общество

Култура, естетика

Култура и морал

Горанов, Кръстьо Култура и морал (Ч. І), 1987, № 2, 41-48; (Ч. ІІ), 1987, № 3, 52-60.

Култура и цивилизация

Култура, изкуство, общуване

Към философско осмисляне на културата

Литература и естетика

Личност и нравственост

Драганов, Минчо Личност и човек, 1981, № 6, 79-89.

Нешев, Кирил Морално съзнание и морално познание. Равнища на моралното знание, 1981, № 6, 100-106.

Семов, Моис Моралните мотиви на човешката дейност, 1981, № 6, 90-99.

Логика и познание

Митология и морал

Николчина, Миглена Прометей – престъпник и благодетел /Опит за анализ на мита/, 1982, № 8, 47-57.

Славов, Слави Етични елементи в духовната култура на траките, прабългарите и славяните, 1982, № 8, 58-65.

Наука и методология

Научно изследване и обяснение

Онтология и логика /Някои хипотези/

Политически реалности и идеологическа борба

Психология и логика

Фашизмът и изкуството

Философия, естествознание, обществознание

Философия и аксиология

Проданов, Васил Аксиологически аргументи за и против самоубийството, 1982, № 2, 48-62.

Спасова, Правда За и против “безумната любов”, 1982, № 2, 63-66.

Философия и биология

Философия и външна политика

Философия и естествознание

Философия и естетика

Философия и етика

Маринова, Емилия Критични бележки върху концепцията на Жан Пиаже за моралното развитие на детето, 1985, № 3, 78-86.

Семов, Моис Качество и морални ориентации, 1985, № 3, 65-77.

Философия и идеологическа борба

Философия и изкуство

Философия и икономика

Философия и икономическо познание

Философия и история на философията

Философия и култура

Философия и лексика

Философия и литература

Философия и логика

Философия и медицина

Философия и митология

Философия и наука

Философия и обучение

Философия и обществен живот

Философия и общество

Философия и обществознание

Философия и политическа култура

Философия и практика

Философия и природознание

Философия и психология

Философия и религия

Философия и семиотика

Философия и социология

Философия и съвременно научно познание

Философия и съвременност

Философия и физика

Философия и херменевтика

Философия и човекознание

Философия и ювентология

Философия, информация, интелектуализация

Философия, култура, литература

Философия, лингвистика, семиотика

Философия, методология, наука

Философия, наука, култура

Философия, наука, съвременност

Философия, общество, човек

Философията и науката за езика

Философията и съвременното научно знание

Философията и частните науки

Раздел 7. Личности

Академик Сава Гановски на 90 години

200 години от рождението на Моцарт

200 години от смъртта на Дени Дидро

За Ленин и ленинизма

Към 90 годишнината на академик Сава Гановски

Към 85-та годишнина на академик Сава Гановски

Към 85 годишнината на акад. Тодор Павлов

Към 100 годишнината на Георги Димитров

Към 100-годишнината на Тодор Петров

Към 150-годишнината от рождението на Карл Маркс

Маркс – за и против

Мерло-Понти: 30 години по-късно

Млади философи за “стария Маркс”

Н. А. Бердяев и нашето време

Портрети

Портрети на съвременни български философи

Профили

70 години от рождението на Михаил Шолохов

Смъртта на Тодор Павлов

100 години от безсмъртния подвиг на Христо Ботев

100 години от рождението на Айнщайн

100 години от рождението на Лудвиг Витгенщайн

100 години от рождението на Тодор Павлов

100 години от рождението на Шрьодингер

100 години от смъртта на Любен Каравелов

120 години от рождението на Димитър Благоев

110 години от рождението на академик Димитър Михалчев

180 години от рождението на Лудвиг Фойербах

150 години от рождението на Васил Левски

150 години от рождението на И. М. Сеченов

150 години от рождението на Н. Г. Чернишевски

130 години от раждането на Димитър Благоев

165 години от раждането и 90 години от смъртта на Фридрих Енгелс

Философски профили

Честване на петдесетгодишната литературна, научно-културна и обществено-политическа дейност на акад. Тодор Павлов

Раздел 8. Групи автори

Български философи

Дебюти

Древни философи

Наши гости

Студентско творчество

Съвременни български философи

Съвременни философи

Трибуна на аспиранта

Трибуна на студентската научна самодейност

Философски дебюти

Раздел 9. Комуникации

Актуална беседа

Гледища

Естетическо възпитание и социалистически начин на живот

Дискусии

Дискусии и обсъждания

Дискусии, отзиви

Дискусия

Кръгла маса

Кръгла маса: Духовната криза в нашето общество и изходи от нея

Кръгла маса: Философски въпроси на икономическото познание

Кръгла маса” на списание „Философска мисъл”

Мнения

Полемична трибуна

Павлов, Деян „Свобода на мисълта”, но за кого?, 1977, № 2, 107-109.

Обсъждане на новата програма по философия за ВУЗ

Раздел 10. Събития

20 години творческа Априлска линия

25 години от Априлския пленум на ЦК на БКП

200 години от Великата френска революция

Към 25-годишнината на Девети септември

Към 70 годишнината на първото издание на „Материализъм и емпириокритицизъм”

Към 30-годишнината на сп. „Философска мисъл” и Института

по философия на БАН

Към 1300 годишнината на българската държава

Към 60 годишнината на СССР

80 години „Материализъм и емпириокритицизъм”

58 години от Великия Октомври

Пред 60-годишнината на Великата октомврийска

социалистическа революция

70 години от Октомврийската революция

75 години от публикуването на „Материализъм и емпириокритицизъм”

100 години от Aприлското въстание

100 години от Освобождението на България

.

100 години от публикуването на „Анти-Дюринг” на Фридрих Енгелс

100 години от публикуването на труда на Фридрих Енгелс „Лудвиг Фойербах и краят на класическата немска философия”

Тридесет години от Великата октомврийска социалистическа революция

300 години от Нютоновите „Математически принципи

на натуралната философия”

Четиридесет години социалистическа революция в България

ХI международен конгрес по естетика

Към ХII Хегелов конгрес

Към IХ Международен конгрес по естетика

Към ХI Хегелов конгрес

Към международния симпозиум по история на философията

Към Първия конгрес на българската наука

Към световния Аристотелов конгрес.

Към ХVII световен конгрес по философия

Към ХVII световен конгрес по философия: философия и култура

Към ХVII световен конгрес по философия: философи на ХХ век

Към XVI световен конгрес по философия (Дюселдорф – 1978).

Международна Варненска философска школа – Човекът в съвременния свят /Доклади и изказвания/

Научна конференция за Лудвиг Витгенщайн

Научни доклади

Научни публикации и съобщения

Научни съобщения

Научни съобщения и публикации

Научно съобщение

ХVIII световен конгрес по философия

XV Световен конгрес по философия.

Пред ХV световен конгрес по философия

Пред Първия конгрес на българската наука

Пред VII конгрес по социология

Пред III конгрес на българското философско дружество

9.

Пред ХVI световен конгрес по философия (Дюселдорф – 1978)

Проблеми на XVI Световен конгрес по философия

(Дюселдорф – 1978)

Публикации и съобщения

Първи конгрес на философите в България

XVI Световен конгрес по философия (Дюселдорф – 1978)

ЧАСТ III. АВТОРСКИ НЕТЕОРЕТИЧЕСКИ ТЕКСТОВЕ

Афоризми

Есе

Есета, афоризми

Етическо есе

Колаковски, Лешек. Етика без кодекс, 1991, № 5, 24-43.

Избрани цитати от наши познати

Изповеди

Импресия

Интервю

Критични бележки

Мисли, афоризми

Пътеката към знанието

Предизвикателства, афоризми

Философска публицистика

Цитати. Афоризми

IV. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕКСТОВЕ

Раздел 1. Научен живот

В Българското философско дружество

Годишнини

Годишнини, срещи

Научно-философски преглед

Некролог

Съобщения, обзори, дебюти

Съобщения, срещи

Философската мисъл в чужбина

Философски срещи

Философски срещи. Отзиви

Философско-научен живот

Хроника

Юбилей

In memoriam

Раздел 2. Научна книжнина

Библиография

Из съдържанията на получените в редакцията

чуждестранни философски списания

Книгопис

Книжовен преглед

Критика и библиография

Накратко за книги

Нова атеистическа литература

Нови книги

Отзиви

Отзиви в чужбина за български философски публикации

Отзиви, писма

По повод на една книга

По повод на непубликувани материали

Резюмета на някои статии, поместени в сп. „Вопросы философии”

Рецензии

Философска книжнина

Философска литература

Чуждестранна марксистка литература

Чуждестранен философски печат

Чуждестранни философски списания

Раздел 3. Редакционна поща

Из редакционната поща

Писма и отговори на читатели

Писмо до редакцията

Реплики

 

Реклама