За етическия дебат – Редакционна колегия

Сп. „Етически изследвания“, бр. 1/2016

ЗА ЕТИЧЕСКИЯ ДЕБАТ

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
Сп. „Етически изследвания“
ethicsbg@gmail.com

ON THE ETHICAL DEBATE

(EDITORIAL)

Уважаеми читатели!

Пред Вас е едно ново списание, което си е поставило задачата да реабилитира етическата проблематика, неглижирана през последните години. Дефицитът на нравствени ценности при човека-консуматор, който е същинският герой на нашето време, доведе до съзнателното маргинализиране на въпросите за смисъла на живота и моралните добродетели. Извън обществения дебат остават и жизнено важните въпроси за етическите рискове на развитието и за (не)разумния егоизъм, за традиционните нравствени ценности и за релативизирането им в постмодерната епоха.

В съвременното рисково общество рязко нараства значението на етическото знание. Етиката е неизменен фактор на интелигентния растеж на обществото и на неговия социален напредък

Като прави стъпки за изграждане и разгръщане на единна етическа мрежа, секция „Етически изследвания“ към Института за изследване на обществата и знанието при Българска академия на науките (Вж: http://ethicsissk.wordpress.com) се стреми да консолидира българската научна общност; да привлича заинтересовани компетентни изследователи от други частнонаучни и обществени дисциплини; да разширява етическия дебат в българското общество и да осигурява международен престиж на етическата научна общност.

Утвърди се традицията на ежегодните национални конференции по етика и свързаните с тях авторитетни издания, които се реализират от 2004 година насам. Създадена е Електронна библиотека по етика на постоянния сайт на секцията, с която се улеснява и разширява достъпът до българската етическа книжнина. До момента са обнародвани повече от 60 монографии, студии, статии и др., за които е получено съгласие от авторите или от техните наследници.

Електронното списание по етика е нова инициатива в същата насока. Неговата поява е закономерна. За специалистите по етика, за учените от различни области на знанието, за социалните институции, за етическата експертна дейност и за широкия обществен дебат потребността от такъв научен форум е без съмнение. Към момента в България не съществува специализирано периодично издание с етическа проблематика, докато в европейски и световен мащаб има редица утвърдени научни списания с многообразен етически профил, включващи проблеми както на теоретичната, така и на практическата етика.

Етически изследвания“ е онлайн списание с отворен достъп, издавано от секция „Етически изследвания“ към Института за изследване на обществата и знанието при Българска академия на науките. Чрез него се осигурява публичен достъп до научни текстове от областта на приложната и теоретичната етика, история на етиката, българската академична етика, демонстрира се интердисциплинарността на съвременното етическо изследване. Инициират се дискусии, провокира се етикът–експерт и изследовател, търси се етическата гледна точка към социалните процеси. Списанието дава международна видимост на българските етически изследвания, прави ни част от глобалното научно пространство.

Стремежът на екипа на списание „Етически изследвания” е да провокира размисли и дискусии за съвременния прочит на моралните категории и ценности, като същевременно ще се толерира и обговаряне проблемите на т. нар. „етика на ежедневието”, от чието решение нерядко зависи климата на социума на всички нива – от семейството до политиката. Няма да бъде забравена и неправилно считаната за тривиализирана тема за „добрия човек“, който е солта на живота, въпреки че средствата за масова информация се интересуват единствено от успелите и известните, дори, когато популярността им е подплътена единствено от скандали. Етиката е не само наука за морала, но може да бъде и начин на живот.

Първият брой на списанието предлага широк спектър от теми и проблеми на принципа на ветрилото, подсказващи за неговата политика на плурализъм на авторски почерци и научни интерпретации. То ще подкрепя нови тези и дори етическите провокации с цел полифонен ефект на различни гласове.

Адресирано е както за специалисти, така и за по-широк кръг от читатели.

На добър път на списание „Етически изследвания“!

Реклама