Етически изследвания, бр. 3, кн. 2, 2018

Списание „Етически изследвания“

Година III, брой 3, кн. 2, декември 2018 г.


Изтегляне на целия брой (pdf)

СЪДЪРЖАНИЕ

ТЕМА НА БРОЯ

„БЪЛГАРСКАТА ЕТИКА – ТРАДИЦИИ И ХОРИЗОНТИ“

Тема на броя „Българската етика – традиции и хоризонти“
Главен редактор
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018: 1-4

Online |
PDF

БЪЛГАРСКАТА ЕТИКА – ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

Трансформациите на българската етика в
условията на Хегеловата ирония на историята

Васил Проданов
Университет за национално и световно стопанство, София
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018: 5-22
Online | PDF

Морал и власт: исторически и съвременни аспекти
Иван Кацарски
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018: 23-37
Online | PDF

Анти[анти]метаетика. Разбирания за ролята на метаетиката в България
от края на XX и началото на XXI век

Силвия Серафимова
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018: 38-52
Online | PDF

Нравствената норма и българската академична етика
Николай Михайлов
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018: 53-66
Online | PDF

За това как българската етика допуска
обективното изследване на морала в своя дом

Емилия Маринова
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018: 67-85
Online | PDF

За благото и нравственото: есе върху някои основни концепции
на Аристотел и Хегел

Христо Христов
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018: 86-98
Online | PDF

Може ли да се говори за българска етика на научните изследвания?
Александра Трайкова
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018: 99-112
Online | PDF

От нормативната етика към етиката на самосъздаването.
„Живата етика“ като етика на бъдещето
Илияна Ермолина
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018: 113-128
Online | PDF

БЪЛГАРСКАТА ЕТИКА – ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ

Етиката и „спорът на факултетите” в България от първата половина на XX век
Нина Димитрова
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018: 129-144
Online | PDF

Българските философи като критици на фашизма (нацизма)
Димитър Цацов
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018: 145-157
Online | PDF

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОСТТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ЕТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Етично завещание – нови измерения на волята с оглед на смърт
Стоян Ставру
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018: 158-179
Online | PDF

Етичното в българската народопсихология
Таня Неделчева
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018: 180-199
Online | PDF

Етичен поглед върху демографските проблеми
Пенка Найденова, Геновева Михова
Център за демографски изследвания и обучение, София

Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018: 200-215
Online | PDF

Традиции в българската етика.
Религиозни подходи при решаване на екологични проблеми
Богдана Тодорова
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018: 216-229
Online | PDF

Морални табута и езикови отклонения
Валери Личев
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018: 230-241
Online | PDF

БЪЛГАРСКИ БИОЕТИЧЕСКИ ДИСКУРС И СОЦИАЛНИ НЕРАВЕНСТВА

Граници на свободата в българския биоетичен дискурс
Любослава Костова
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018: 242-254
Online | PDF

Палиативните грижи в България в контекста на
проблема за социалното изключване

Маргарита Габровска
Фондация „Ида“, София
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018: 255-266
Online | PDF

Нагласи към имигрантите в България в социо-културен контекст
Анна Мантарова
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018: 267-282
Online | PDF

Динамика на етническите ценности
Албена Накова
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018: 283-299
Online | PDF

ЕТИКА И ТЕХНОЛОГИИ

„Отборът“ на надеждата. Невроетиката и невросоциологията –
бариера пред негативните последици за човека от
масовизирането на съвременните технологии

Божидар Ивков
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018: 300-314

Online | PDF

Етиката пред предизвикателствата на кибернетичната трансхуманизация
Силвия Минева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018: 315-328
Online | PDF

Морално-етически рискове в дигиталните реалности
Максим Мизов
Център за исторически и политологически изследвания, София
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018: 329-347
Online | PDF

Относно една апофенична тривиализация на етиката
Иван Миков
Университет “Проф. д-р Асен Златаров”–Бургас/
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018: 348-364
Online | PDF

СЪВРЕМЕННИ ФОРМИ НА ЕТИЧЕСКА РЕГУЛАЦИЯ

Етика в комуникирането на научно-технологичните постижения към
обществеността: някои характерни съвременни аспекти
Людмила Иванчева
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018: 365-374
Online | PDF

Правото и етиката в България – едно (не)лесно съвместно съществуване
Борислав Градинаров
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018: 375-387
Online | PDF

Eтиката и мястото й в психологическата практика и изследвания
Маргарита Бакрачева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018: 388-396
Online | PDF

Прилагане на принципите на Глобалния етичен кодекс в туризма в
секторната политика на община Ботевград
Десислава Алексова
Международно висше бизнес училище, Ботевград
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018: 397-409
Online | PDF

ЕТИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Бизнес етиката в университета и извън него: постижения и възможности
за развитие на публичния морален дискурс
Даниела Сотирова
Технически университет – София
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018: 410-429
Online | PDF

Реклама