Етически изследвания, бр. 3, кн. 2, 2018

Списание „Етически изследвания“

Година III, брой 3, кн. 2, декември 2018 г.


Изтегляне на целия брой в PDF

СЪДЪРЖАНИЕ

ТЕМА НА БРОЯ

„БЪЛГАРСКАТА ЕТИКА – ТРАДИЦИИ И ХОРИЗОНТИ“

Тема на броя „Българската етика – традиции и хоризонти“
Главен редактор
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018

Online |
PDF

 

БЪЛГАРСКАТА ЕТИКА – ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

Трансформациите на българската етика в
условията на Хегеловата ирония на историята

Васил Проданов
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018
Online | PDF

Морал и власт: исторически и съвременни аспекти
Иван Кацарски
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018
Online | PDF

Анти[анти]метаетика. Разбирания за ролята на метаетиката в България
от края на XX и началото на XXI век

Силвия Серафимова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018
Online | PDF

Нравствената норма и българската академична етика
Николай Михайлов
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018
Online | PDF

За това как българската етика допуска
обективното изследване на морала в своя дом

Емилия Маринова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018
Online | PDF

За благото и нравственото: есе върху някои основни концепции
на Аристотел и Хегел

Христо Христов
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018
Online | PDF

Може ли да се говори за българска етика на научните изследвания?
Александра Трайкова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018
Online | PDF

От нормативната етика към етиката на самосъздаването.
„Живата етика“ като етика на бъдещето
Илияна Ермолина
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018
Online | PDF

 

БЪЛГАРСКАТА ЕТИКА – ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ

Етиката и „спорът на факултетите” в България от първата половина на XX век
Нина Димитрова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018
Online | PDF

Българските философи като критици на фашизма (нацизма)
Димитър Цацов
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018
Online | PDF

 

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОСТТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ЕТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Етично завещание – нови измерения на волята с оглед на смърт
Стоян Ставру
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018
Online | PDF

Етичното в българската народопсихология
Таня Неделчева
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018
Online | PDF

Етичен поглед върху демографските проблеми
Пенка Найденова, Геновева Михова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018
Online | PDF

Традиции в българската етика.
Религиозни подходи при решаване на екологични проблеми
Богдана Тодорова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018
Online | PDF

Морални табута и езикови отклонения
Валери Личев
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018
Online | PDF

 

БЪЛГАРСКИ БИОЕТИЧЕСКИ ДИСКУРС И СОЦИАЛНИ НЕРАВЕНСТВА

Граници на свободата в българския биоетичен дискурс
Любослава Костова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018
Online | PDF

Палиативните грижи в България в контекста на
проблема за социалното изключване

Маргарита Габровска
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018
Online | PDF

Нагласи към имигрантите в България в социо-културен контекст
Анна Мантарова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018
Online | PDF

Динамика на етническите ценности
Албена Накова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018
Online | PDF

 

ЕТИКА И ТЕХНОЛОГИИ

„Отборът“ на надеждата. Невроетиката и невросоциологията –
бариера пред негативните последици за човека от
масовизирането на съвременните технологии

Божидар Ивков
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018

Online | PDF

Етиката пред предизвикателствата на кибернетичната трансхуманизация
Силвия Минева
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018
Online | PDF

Морално-етически рискове в дигиталните реалности
Максим Мизов
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018
Online | PDF

Относно една апофенична тривиализация на етиката
Иван Миков
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018
Online | PDF

 

СЪВРЕМЕННИ ФОРМИ НА ЕТИЧЕСКА РЕГУЛАЦИЯ

Етика в комуникирането на научно-технологичните постижения към
обществеността: някои характерни съвременни аспекти
Людмила Иванчева
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018
Online | PDF

Правото и етиката в България – едно (не)лесно съвместно съществуване
Борислав Градинаров
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018
Online | PDF

Eтиката и мястото й в психологическата практика и изследвания
Маргарита Бакрачева
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018
Online | PDF

Прилагане на принципите на Глобалния етичен кодекс в туризма в
секторната политика на община Ботевград
Десислава Алексова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018
Online | PDF

 

ЕТИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Бизнес етиката в университета и извън него: постижения и възможности
за развитие на публичния морален дискурс
Даниела Сотирова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 2/2018
Online | PDF