Етически изследвания, бр. 7, кн. 2, 2022

Списание „Етически изследвания“

Година VII, брой 7, кн. 2, декември 2022 г.


Изтегляне на целия брой (pdf)

СЪДЪРЖАНИЕ

ТЕМА НА БРОЯ

ВЯРА И ДОВЕРИЕ – ЕТИЧЕСКИ АСПЕКТИ И МОРАЛНИ ЦЕННОСТИ

Тема на броя: „Вяра и доверие – етически аспекти и морални ценности“
Редактори – Александра Трайкова, Иван Миков
Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 2/2022: 1-2

Online |
PDF

ЕТИЧЕСКИ РАКУРСИ НА ВЯРАТА И ДОВЕРИЕТО

Неолибералният капитализъм и кризата на доверието
Васил Проданов
Тракийски научен институт – София
Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 2/2022: 3-21
Online | PDF

Място на доверието в бизнес етиката
Валентина Драмалиева
Университет за национално и световно стопанство, София
Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 2/2022: 22-34
Online | PDF

Доверието като морален ресурс и етическа инвестиция
Даниела Сотирова
Технически университет – София
Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 2/2022: 35-46
Online | PDF

Динамика на верността
Силвия Борисова
Институт по философия и социология, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 2/2022: 47-62
Online | PDF

ДОВЕРИЕ И НАУКА В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО

Deep Reinforced Kantian Machine
Boris D. Grozdanoff
Institute of Philosophy and Sociology, BAS/ Defence and International Security Institute/ QAISEC
Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 2/2022: 63-76
Online | PDF

The Issue Of Trustworthiness In The HA-AV Multi-Agent System
Silviya Serafimova
Institute of Philosophy and Sociology, BAS
Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 2/2022: 77-93
Online | PDF

МОРАЛНИ И РЕЛИГИОЗНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ВЯРАТА И ДОВЕРИЕТО

Вярата или доверието – (не)решимата дилема
Борислав Градинаров
Институт по философия и социология, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 2/2022: 94-100
Online | PDF

Доверието на Йов/доверието на Яхве: прочитите на Карл Юнг и Йозеф Рот
Нина Димитрова
Институт по философия и социология, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 2/2022: 101-110
Online | PDF

Етическата философия на Имануел Кант като трансцендентална корелация
на морал, разум и вяра
Цветелин Ангелов
Институт по философия и социология, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 2/2022: 111-125
Online | PDF

ДОВЕРИЕТО И СВЕТЪТ НА НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

„Интернет на нравите“: неща, мрежи и убеждения
Стоян Ставру
Институт по философия и социология, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 2/2022: 126-143
Online | PDF

Етически модели на доверие в киберсреда
Иван Миков
Институт по философия и социология, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 2/2022: 144-155
Online | PDF

Доверие, интернет потребление и нарастващата онлайн принуда
Десислава Василева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 2/2022: 156-163
Online | PDF

СОЦИАЛНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ДОВЕРИЕТО

Тотално недоверие – новата просперираща вяра
Максим Мизов
Център за исторически и политологични изследвания, София
Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 2/2022: 164-176
Online | PDF

Политическото отчуждение в условия на постдемокрация
Ивка Цакова
Университет за национално и световно стопанство, София
Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 2/2022: 177-187
Online | PDF

Българската публичност и проучванията на общественото мнение –
взаимовръзки, практики и обществено доверие
Светлана Александрова
Институт по философия и социология, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 2/2022: 188-204
Online | PDF

Справедливостта като функция на вярата и доверието в обществото:
изследване върху корейския случай
Райна Маврова
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 2/2022: 205-212
Online | PDF

РОЛЯТА НА ВЯРАТА И ДОВЕРИЕТО В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Общество на знанието: ценности, доверие, образование
Веселина Качакова, Петя Илиева-Тричкова
Институт по философия и социология, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 2/2022: 213-222
Online | PDF

Ролята на общественото доверие в училищната институция
като катализатор за намаляване на образователни неравенства
Еница Пчеларова
Институт за изследване на населението и човека, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 2/2022: 223-232
Online | PDF

ВЯРА И ДОВЕРИЕ В МЕДИЦИНСКАТА ЕТИКА И БИОЕТИКАТА

За доверието и изкуствения интелект в медицината
Атанас Анов
Медицински университет – Плевен
Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 2/2022: 233-244
Online | PDF

Да станеш майка в новата (не)нормалност. Вяра и (не)доверие в най-интимните,
но и най-уязвими етапи на човешкия живот

Констанс Хесапчиева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 2/2022: 245-252
Online |
PDF

Доверие и авторитет – някои предизвикателства пред
професионалната тайна в биомедицински аспект
Мартин Мирчев
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна
Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 2/2022: 253-261
Online | PDF

Срещу природата: страхове, съмнения и спортът на бъдещето
Васил Лозанов
Институт по философия и социология, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 2/2022: 262-273
Online | PDF

ЕТИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ

Вярата и доверието като морални ценности в Живата етика
Илияна Ермолина
Национален учебен комплекс по култура с лицей за
изучаване на италиански език и култура, София

Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 2/2022: 274-279
Online | PDF

Доверие и вяра. Философски елементи в
програма Религия (неконфесионално обучение, 1-12 клас)

Иван Колев
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 2/2022: 280-287
Online | PDF

Реклама