Етически изследвания, бр. 6, кн. 1, 2021

Списание „Етически изследвания“

Година VI, брой 6, кн. 1, юли 2021 г.


Изтегляне на целия брой (pdf)

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОДНИ ДУМИ

Етика и морални пространства
Редактор – Любослава Костова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 1/2021: 1-2

Online |
PDF

ЕТИКАТА В БЪЛГАРИЯ

Етиката в България като споделено академично пространство
Емилия В. Маринова
Институт по философия и социология, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 1/2021: 3-29
Online | PDF

Приложните етики във висшето образование: поуки и посоки 30 години по-късно
Даниела Сотирова
Технически университет – София
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 1/2021: 30-54
Online | PDF

Биоетиката в програмата на философската специалност
(10 години от основаването на магистърска програма „Интегративна биоетика“
във Философски факултет на Софийския университет
„Св. Климент Охридски“)

Валентина Кънева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 1/2021: 55-67
Online | PDF

ОТ ЕТИКА КЪМ БИОЕТИКА

Триаж във  време на пандемия: етически дилеми пред грижата за
изключително недоносени новородени
Маргарита Габровска
Институт по философия и социология, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 1/2021: 68-78
Online | PDF

Етични граници и правни измерения при отказ от кръвопреливане
Мариела Деливерска
Медицински университет – София
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 1/2021: 79-91
Online | PDF

Евтаназията: нови перспективи или промяна в ценностите
Атанас Анов
Медицински университет – Плевен
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 1/2021:92-103
Online | PDF

ЕТОС И РАБОТА С ДЕЦА

Проекции на нравственото въображение върху полето на образованието
Христина Белева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 1/2021: 104-111
Online | PDF

Методологически и етически аспекти на емпиричните социални изследвания с
деца и юноши. Специфика на международното изследване
„Поведение и здраве сред деца в училищна възраст – HBSC“
Елица Димитрова
Институт за изследване на населението и човека, БАН/
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 1/2021: 112-126
Online | PDF

ЕТИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ

Моралните добродетели, пороци и политическата апатия
Максим Мизов
Център за исторически и политологически изследвания, София
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 1/2021: 127-148
Online | PDF

ЕТИКА НА ЩАСТИЕТО

Превод
Разговори за щастието
Ален (Емил Огюст Шартие)
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 1/2021: 149-168
Online | PDF

Скъпоценната тема на философията – щастието и Ален
Лидия Денкова
Нов български университет, София
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 1/2021: 169-180
Online | PDF

ОТЗИВИ, РЕЦЕНЗИИ, НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Рецензия на книга
Направления в научните изследвания върху морала: Емилия Маринова и
нейната монография „Обективното изследване на морала и
съвременната етика“

Александра К. Трайкова
Институт по философия и социология, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 1/2021: 181-185
Online |
PDF

Book Review
Dimensions of Intra- and Intergenerational Justice in the Debates
about Sustainability (Edited by Silviya Serafimova)

Aleksandra K. Traykova
Institute of Philosophy and Sociology, BAS
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 1/2021: 186-192
Online |
PDF

Международно лятно училище по биоетика „Концепцията за „здраве“ и нейните
последици за проблемите с общественото здраве“,
20-27.06.2021 г., Тутцинг, Германия

Констанс Хесапчиева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 1/2021: 193-194
Online |
PDF

Реклама