Етически изследвания, бр. 7, кн. 1, 2022

Списание „Етически изследвания“

Година VII, брой 7, кн. 1, юли 2022 г.


Изтегляне на целия брой (pdf)

СЪДЪРЖАНИЕ

Уводни думи
Редакционна колегия
Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 1/2022: 1-2

Online |
PDF

IN MEMORIAM

Васил Момов – с фенера на Диоген през три епохи
Васил Проданов
Тракийски научен институт – София
Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 1/2022: 3-26
Online | PDF

Нравствената норма като информационен фактор на
хуманизиращата социализация

Васил Момов
Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 1/2022: 27-37
Online | PDF

ЕТИКАТА: СВОБОДА И ДЪЛГ

Има ли специфика деонтическата ситуация при седемгодишното дете?
(За детството на нашата морална свобода)

Емилия В. Маринова
Институт по философия и социология, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 1/2022: 38-45
Online | PDF

Свободата да си здрав или идеята за „свобода”
в контекста на промоция на здравето
Атанас Анов
Медицински университет – Плевен
Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 1/2022: 46-54
Online | PDF

За мястото на психеделичните вещества в лечението на
някои форми на психично страдание: измерения на отговорността
Маргарита Л. Габровска
Институт по философия и социология, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 1/2022: 55-66
Online | PDF

Свободата и дългът в осъществяване на репродуктивното поведение
Пенка Найденова, Геновева Михова
Център за демографски изследвания и обучение, ИИНЧ, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 1/2022: 67-80
Online | PDF

Ограничаването на личната свобода на жертвата на домашно насилие
след напускането на насилника
Сибила Игнатова
Софийската адвокатска колегия
Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 1/2022: 81-92
Online | PDF

Политическият дълг и неговите еквилибристики
Максим Мизов
Център за исторически и политологически изследвания
Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 1/2022: 93-107
Online | PDF

Между свободата и дълга в условията на пандемия и инфодемия
Неда Иванова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 1/2022: 108-115
Online | PDF

БИЗНЕС ЕТИКА И РИСКОВЕ

Етически рискове на организационната промяна
Даниела Попова
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“
Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 1/2022: 116-127
Online | PDF

ОТЗИВИ, РЕЦЕНЗИИ, НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Рецензия на книга
Морални измерения на собствеността в екологически контекст.
Към обосноваването на една „проприетарна“ екология

Александра К. Трайкова
Институт по философия и социология, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 1/2022: 128-134
Online |
PDF

Реклама