Етически изследвания, бр. 1, 2016

Списание „Етически изследвания“

Година I, брой 1, кн. 1, юли 2016 г.

jesbg-cover

Изтегляне на целия брой (pdf)

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОДНИ ДУМИ

За етическия дебат
Редакционна колегия
Сп. „Етически изследвания“, бр. 1/2016: 1-2

Online |
PDF

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПОСТМОДЕРНИЗМА И ГЛОБАЛИЗМА

Що е постмодерна етика?
Силвия Минева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Сп. „Етически изследвания“, бр. 1/2016: 4-13

Online |
PDF

Преходът към капитализъм и идеологическата хегемония на
неолиберални морални ценности в България
Васил Проданов
Университет за национално и световно стопанство, София
Сп. „Етически изследвания“, бр. 1/2016: 14-31

Online |
PDF

Моралът в мъглата на социалните миризми и аромати
Максим Мизов
Център за исторически и политологически изследвания, София
Сп. „Етически изследвания“, бр. 1/2016: 32-56

Online |
PDF

Защо моралът е зависим от социалната психика
Емилия В. Маринова
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 1/2016: 54-74

Online |
PDF

ИСТОРИЯ НА ЕТИКАТА

On the Genealogy of Morality.
The Birth of Pessimism in Zapffe’s On the Tragic

Silviya Serafimova
Institute for the Study of Societies and Knowledge, BAS
Сп. „Етически изследвания“, бр. 1/2016: 75-95

Online |
PDF

ЕТИЧЕСКИ КАТЕГОРИИ И НРАВСТВЕНИ ДОБРОДЕТЕЛИ

Метаномия на толерантността
Стоян Ставру
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 1/2016: 96-112

Online |
PDF

ЕТИКАТА КАТО НАЧИН НА ЖИВОТ

Идва ли краят на светогледния цинизъм?
Папа Франциск като учител по нравственост

Ерика Лазарова
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 1/2016: 113-125

Online |
PDF

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ПРИЛОЖНАТА ЕТИКА

Бизнес етиката в контекста на тенденцията
за увеличаване на обществената свобода

Валентина Драмалиева
Университет за национално и световно стопанство, София
Сп. „Етически изследвания“, бр. 1/2016: 126-146

Online |
PDF

Предимства и недостатъци на основните модели за
вземане на биоетични решения

Станка Христова
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 1/2016: 147-168

Online |
PDF

Морални аспекти при провеждането на генетични изследвания
Любослава Костова
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 1/2016: 169-179

Online |
PDF

Реклама