Етически изследвания, бр. 2, 2017

Списание „Етически изследвания“

Година II, брой 2, кн. 1, февруари 2017 г.

cover-2-2017

Изтегляне на целия брой (pdf)

СЪДЪРЖАНИЕ

ФИЛОСОФИЯ, ЕТИКА И КУЛТУРНИ РАЗЛИЧИЯ

Етичното лидерство в кроскултурна перспектива
Даниела Сотирова
Технически университет – София
Сп. „Етически изследвания“, бр. 2/2017: 1-25

Online |
PDF

Етическият дебат и културата на растежа
Емилия В. Маринова
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 2/2017: 26-35

Online |
PDF

За опасните „интимни връзки“ между
политическите и моралните вкусове

Максим Мизов
Център за исторически и политологически изследвания, София
Сп. „Етически изследвания“, бр. 2/2017: 36-60

Online |
PDF

Някои бележки за кризата на демократичния универсализъм
Христо Христов
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 2/2017: 61-72

Online |
PDF

НАУКА И ЕТИКА

Актуални етически измерения на конвергиращите технологии
Людмила Иванчева
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 2/2017: 73-93

Online |
PDF

The Influence of Berkeley’s Principle „Ecce Est Percipi“
and Uexküll’s Theory of Umwelt on Zapffe’s Biosophy

Silviya Serafimova
Institute for the Study of Societies and Knowledge, BAS
Ethical Studies Journal, 2/2017: 94-119

Online |
PDF

Правото, което взема страна
Стоян Ставру
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 2/2017: 120-133

Online |
PDF

ЕТИКА, ИЗКУСТВО, ВЪЗПИТАНИЕ

Доброто дете като модел на универсалната човечност
Ерика Лазарова
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 2/2017: 134-146

Online |
PDF

Гражданското и етическо образование в българското училище
Илияна Ермолина
Сп. „Етически изследвания“, бр. 2/2017: 147-156

Online |
PDF

РЕЦЕНЗИИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Въведение към библиографски указатели на етически рубрики
в българската философска периодика

Емилия В. Маринова
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 2/2017: 157

Online |
PDF

Библиографски указатели на етически рубрики
в българската философска периодика

Добрин Тодоров
МГУ „Св. Иван Рилски“, София
Сп. „Етически изследвания“, бр. 2/2017: 158-166

Online |
PDF

Реклама